• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Quyết định Về việc ban hành Quy chế dân chủ trong cơ quan Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Yên Bái
Ngày xuất bản: 05/05/2016 7:22:35 SA

     ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI LIÊN HIỆP VĂN HỌC NGHỆ THUẬT                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

           -------------------------------                                                                ---------------------------

                Số 23/ QĐ- VHNT                                                             Yên bái, ngày 04 tháng 05 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế dân chủ trong cơ quan

Hội Liên Hiệp Văn học nghệ thuật Tỉnh Yên Bái

 

Căn cứ vào Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ quy định về thực hiện dân chủ trong cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. và hướng dẫn thực hiện Quy chế dân chủ của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ Tỉnh Yên Bái,;

Căn cứ Quyết định số 13/2009/QĐ – UBND ngày 25/6/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định về tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, tuyển dụng sử dụng và quản lý CBVC trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Điều lệ Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh Yên Bái khóa V (nhiệm kỳ 2010 -2015) đã được ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt tại Quyết định số: 1913/QĐ – UBND ngày 12/11/2010 của ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1:Ban hành kềm theo Quyết định này Quy chế dân chủ trong hoạt động của Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh Yên Bái.

Điều 2: Giao cho từng bộ phận nghiên cứu, học tập, triển khai Quy chế dân chủ của Hội tới từng cán bộ trong cơ quan Hội.

Điều 3: Chủ tịc Hội, các Phó Chủ tịch Hội, Trưởng các phòng ban, các tổ chức đoàn thể và toàn thể cán bộ viên chức Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh Yên Bái căn cứ Quyết định thi hành.

         Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Nơi nhận:                                                                                                                                            PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

- Như điều 3                                                                                                                                                                              

- Lưu VT - HC                                                                                                                                                                (Đã ký)

 

                                                      

                                                                                                                                           Nguyễn Đình Thi

 

    

 

*************************************************************************************************************************************************

 

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI LIÊN HIỆP VĂN HỌC NGHỆ THUẬT                                  Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

             -------------------------------------                                                  --------------------------------------    

                                                                                                          Yên Bái, ngày 04 tháng 05 năm 2015

 

 

QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA

HỘI LIÊN HIỆP VĂN HỌC NGHỆ THUẬT YÊN BÁI

(Ban hành kèm theo Quyết định số:23/ QĐ - VHNT ngày 04 / 05 / 2015

 của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái)

                                  ----------------------------------------                                         

 

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Quy chế thực hiện dân chủ trong sinh hoạt của cơ quan nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, góp phần xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức là công bộc của nhân dân, có đủ phẩm chất, năng lực, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới của đất nước;

Điều 2. Phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức gắn liền với việc bảo đảm sự lãnh đạo của tổ chức Đảng ở cơ quan, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện chế độ thủ trưởng và phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể quần chúng.

Điều 3. Dân chủ trong khuôn khổ của Hiến pháp và Pháp luật; phát huy dân chủ, đồng thời kiên quyết xử lý những hành vi lợi dụng dân chủ vi phạm Hiến pháp, Pháp luật và xâm phạm quyền tự do dân chủ của người khác cũng như làm nguy hại đến uy tín và danh dự của cá nhân, cơ quan đơn vị. Nghiêm cấm cá nhân, tổ chức lợi dụng dân chủ để cản trở việc thi hành công vụ ở cơ quan.

 

CHƯƠNG II
DÂN CHỦ TRONG NỘI BỘ CƠ QUAN

MỤC I
TRÁCH NHIỆM CỦA THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

 

Điều 4. Thủ trưởng cơ quan quản lý và điều hành  toàn bộ hoạt động của cơ quan theo chế độ Thủ trưởng, chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về toàn bộ hoạt động của cơ quan và về việc thi hành nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức thuộc quyền theo  sự phân cấp.

Điều 5. Tại cuộc họp giao ban định kỳ, Thủ trưởng cơ quan đánh giá việc thực hiện công việc thời gian qua, lắng nghe ý kiến  đóng góp của cán bộ, công chức  và đề ra những chương trình, công việc chủ yếu phải giải quyết trong thời gian tới của cơ quan.

Hàng tháng, Thủ trưởng cơ quan phải xem xét việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ của cơ quan.

Cuối năm, Thủ trưởng cơ quan phải tổ chức đánh giá tổng kết hoạt động của cơ quan.

Điều 6. Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm quản lý cán bộ, công chức  thuộc cơ quan về các mặt tư tưởng, phẩm chất đạo đức, năng lực và đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức phát huy năng lực sở trường, thực hiện chính sách để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, năng lực.

Điều 7. Là trung tâm của mọi sự đoàn kết, lấy tự phê bình và phê bình làm nền tảng trong xây dựng nội bộ, bảo vệ nhân phẩm công chức, chống chủ nghĩa cá nhân. Tạo điều kiện thật tốt cho  cán bộ công chức phát huy năng lực sở trường, và thực hiện sáng kiến của cá nhân.

Điều 8. Thủ trưởng cơ quan phải lắng nghe ý kiến, phản ánh, phê bình của cán bộ, công chức và không được có hành vi trù dập đối với cán bộ, công chức đã góp ý, phê bình mình. Khi cán bộ, công chức đề nghị được gặp thì Thủ trưởng cơ quan gặp và trao đổi các vấn đề có liên quan.

Điều 9. Thủ trưởng cơ quan chịu trách nhiệm về việc sử dụng có hiệu quả tài chính, tài sản của cơ quan, tiết kiệm kinh phí được cấp; thực hiện các quy định về công khai tài chính.

 Điều 10. Thủ trưởng cơ quan phối hợp với Công đoàn cơ quan và các đoàn thể khác, với cơ quan Nhà nước cùng cấp trong lĩnh vực quản lý điều hành và đẩy mạnh chương trình hoạt động thuộc phạm vi chức năng.

Điều 11: Thực hiện chế độ kiểm tra định kỳ và thường xuyên trong phạm vi quyền hạn, đồng thời chịu sự kiểm tra của cấp trên.

Điều 12: Động viên khen thưởng kịp thời những cá nhân có thành tích tiêu biểu,  thi hành hoặc đề nghị kỷ luật công chức thuộc quyền khi vi phạm quy chế - quy định làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, của cơ quan.

 

MỤC 2
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Điều 13. Cán bộ, công chức phải thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, công chức và không được làm những việc đã bị cấm theo quy định của Pháp lệnh cán bộ, công chức.

Cán bộ, công chức chịu trách nhiệm trước Pháp luật, trước Thủ trưởng cơ quan về việc thi hành nhiệm vụ, công vụ của mình; có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư.

Điều 14. Trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ, cán bộ, công chức phải phục tùng sự chỉ đạo, phân công và hướng dẫn của cấp trên.

Cán bộ, công chức có quyền trình bày ý kiến, đề xuất việc giải quyết những vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của mình khác với ý kiến của người phụ trách trực tiếp, nhưng vẫn phải chấp hành sự chỉ đạo của người phụ trách trực tiếp khi chưa có  kết luận sau cùng, đồng thời có quyền bảo lưu ý kiến và báo cáo lên cấp trên.

Điều 15. Cán bộ, công chức phải tự phê bình nghiêm túc, phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm để không ngừng tiến bộ, phải thẳng thắn phê bình, đấu tranh để xây dựng nội bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh. Tham gia đóng góp ý kiến vào việc xây dựng phương hướng nhiệm vụ, chương trình công tác, các văn bản có liên quan, các chủ trương, phương pháp, biện pháp nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của chi bộ, hội nghị tổng kết hoặc đề án phát triển, hội thảo của Hội khi có yêu cầu.

Điều 16: Mỗi CBCC phải tự rèn luyện phẩm chất đạo đức, tự bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ của mình ngày càng cao đủ điều kiện đáp ứng cho sự nghiệp CNH- HĐH đất nước.

  Tôn trọng, hòa nhã với các cấp lãnh đạo, luôn có mối quan hệ lành mạnh với đồng nghiệp cũng như với CBCC khác đơn vị cũng như mọi người chung quanh.

 

MỤC 3
NHỮNG VIỆC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC PHẢI ĐƯỢC BIẾT

 

Điều 17. Những việc sau đây phải công khai cho cán bộ, công chức biết:

1. Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến công việc của cơ quan;

2. Kế hoạch công tác hàng năm, hàng quý của cơ quan. Nội quy, quy chế cơ quan đều được triển khai rộng rãi trong toàn thể CBCC cơ quan.

3. Kinh phí hoạt động hàng năm, bao gồm các nguồn kinh phí do ngân sách cấp và các nguồn tài chính khác và quyết toán kinh phí hàng năm của cơ quan;

4. Phân công công tác, tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật, điều động, đề bạt cán bộ công chức cũng như dự án xây dựng đội ngũ kế cận, xét nâng bậc lương hàng năm của cán bộ công chức

5. Thủ trưởng công khai để toàn thể CBCC biết được nguồn kinh phí hoạt động, kế hoạch sử dụng mua sắm trang thiết bị, tài sản của cơ quan.

6. Các kết luận: khiếu nại tố cáo, thi hành kỷ luật, các vụ tham ô, tham nhũng, tiêu cực đều được thông báo trong nội bộ cơ quan

Điều 18. Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm thông báo cho cán bộ, công chức biết những vấn đề được quy định tại Điều 17  trên đây bằng một trong các hình thức:

1. Niêm yết tại cơ quan;

2. Thông báo tại hội nghị cán bộ, công chức cơ quan hoặc cuộc họp giao ban cơ quan;

3. Thông báo bằng văn bản gửi toàn thể cán bộ, công chức;

4. Thông báo cho người phụ trách các bộ phận của cơ quan và yêu cầu họ thông báo đến cán bộ, công chức làm việc trong các bộ phận đó;

5. Thông báo bằng văn bản cho Chi bộ, Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan và các  tổ chức có liên quan. 

 

MỤC 4
NHỮNG VIỆC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC THAM GIA Ý KIẾN,

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 19. Những việc cán bộ, công chức tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện trước khi Thủ trưởng cơ quan quyết định gồm có:

1. Chủ trương, giải pháp thực hiện nghị quyết của Đảng, Pháp luật của Nhà nước liên quan đến công việc của cơ quan;

2. Kế hoạch công tác hàng năm của cơ quan;

3. Tổ chức phong trào thi đua;

4. Báo cáo sơ kết, tổng kết của cơ quan;

5. Các biện pháp cải tiến tổ chức và lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, quan liêu;

6. Kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; đề bạt cán bộ, công chức trong cơ quan theo quy định;

7. Thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ, công chức;

8. Nội quy, quy chế cơ quan.

Điều 20. Hình thức lấy ý kiến tham gia:

1. Cán bộ, công chức tham gia ý kiến trực tiếp với người phụ trách, với Thủ trưởng cơ quan;

2. Thông qua hội nghị cán bộ, công chức cơ quan;

3. Phát phiếu hỏi ý kiến trực tiếp, gửi dự thảo văn bản để cán bộ, công chức tham gia ý kiến.

Điều 21. Khi Quyết định về những vấn đề được nêu tại Điều 19 khác với ý kiến tham gia của đa số cán bộ, công chức thì Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm thông báo, giải thích lại cho cán bộ, công chức biết. 

 

MỤC 5
NHỮNG VIỆC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC GIÁM SÁT, KIỂM TRA

 

Điều 22. Những việc cán bộ, công chức giám sát, kiểm tra gồm có:

1. Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, kế hoạch công tác hàng năm của cơ quan;

2. Sử dụng kinh phí hoạt động, chấp hành chính sách, chế độ quản lý và sử dụng tài sản của cơ quan;

3. Thực hiện nội quy, quy chế cơ quan;

4. Thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước về quyền và lợi ích của cán bộ, công chức cơ quan;

5. Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ cơ quan.

Điều 23. Việc giám sát, kiểm tra của cán bộ, công chức đối với những vấn đề nêu tại Điều 22 trên đây được thực hiện thông qua:

Kiểm điểm công tác phê bình và tự phê trong các cuộc sinh hoạt định kỳ của đơn vị công tác;

Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan.

  

CHƯƠNG III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 24. Quy chế này được tổ chức triển khai trong toàn thể CBCC cơ quan lấy ý kiến dân chủ để thống nhất thực hiện

Điều 25: Mỗi CBCC phải nghiêm túc thực hiện tốt Quy chế này. Tham gia ý kiến đóng góp xây dựng điều chỉnh, bổ sung khi cần thiết.

Điểu 26:Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành và được điều chỉnh bổ sung hàng năm cho phù hợp  hoặc khi có ý kiến của 2/3 cán bộ công chức.

                                                        

 

                                                                                                                              T/M HỘI LIÊN HIỆP VHNT

                                                                                                                      PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

 

 

                                                                                                                                   Nguyễn Đình Thi

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter