• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban biên tập Tạp chí Văn nghệ Yên Bái
Ngày xuất bản: 05/05/2016 7:00:29 SA

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

HỘI LIÊN HIỆP VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

-------

Số: 56/QĐ- HLHVHNT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

-------------

Yên Bái, ngày 19 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Biên tập

Tạp chí Văn nghệ Yên Bái

 

 

HỘI LIÊN HIỆP VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH YÊN BÁI

 

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 4/ 12/ 2013 về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Quyết định 31/2013/QĐ-UBND ngày 4/ 12/ 2013 của UBND tỉnh Yên Bái về việc ban hành quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Điều lệ Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Yên Bái khoá VI đã được UBND tỉnh Yên Bái phê duyệt;

Căn cứ Nghị quyết số 02/ NQ-BCH của Ban chấp hành Hội liên hiệp văn học nghệ thuật tỉnh Yên Bái về việc Tổ chức lại bộ máy, nhân sự Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh Yên Bái khoá VI (Nhiệm kỳ 2015- 2020);

Căn cứ tình hình thực tiễn hoạt động, xuất bản Tạp chí Văn nghệ Yên Bái và một số Tạp chí Văn học nghệ thuật của các tỉnh thành trong cả nước;

Theo đề nghị của chánh văn phòng Hội liên hiệp văn học nghệ thuật.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban biên tập Tạp chí Văn nghệ Yên Bái.

Điều 2. Quy chế này được thông báo đến Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ, sở thông tin & truyền thông, Uỷ viên ban chấp hành, các thành viên Ban biên tập Tạp chí Văn nghệ, các bộ phận liên quan.

Điều 3. Các thành viên Ban biên tập, Chánh văn phòng, các phòng, ban liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

                                                          

Nơi nhận:                                                                                         T/M Hội Liên hiệp VHNT

- Như điều 2, 3                                                                                             Chủ tịch

- Lưu VP

                                                                                                                              (Đã ký)

 

 Nguyễn Đình Thi

                                                                                   

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter