• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Thị xã Nghĩa Lộ thực hiện Nghị quyết 18,19 Trung ương 6, khóa XII: Bộ máy tinh gọn, cán bộ chất lượng
Ngày xuất bản: 24/10/2018 2:00:28 SA

 

Sau sắp xếp, tổ chức bộ máy một số cơ quan, đơn vị, toàn thị xã đã giảm 12 biên chế khối Đảng và 30 biên chế sự nghiệp.

 

Lãnh đạo thị xã Nghĩa Lộ trao đổi công tác xây dựng Đảng với lãnh đạo Đảng ủy xã Nghĩa Phúc.

Thực hiện Nghị quyết 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, thị xã Nghĩa Lộ quyết tâm sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới đồng bộ hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm tinh gọn, có cơ cấu hợp lý; giảm mạnh đầu mối, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CCVC).

Sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

Trước khi sắp xếp tổ chức bộ máy, thị xã Nghĩa Lộ có 12 cơ quan chuyên môn; 8 đơn vị sự nghiệp công lập và 6 cơ quan, ban Đảng tham mưu, giúp việc Thị ủy; 5 cơ quan Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội. Thị ủy Nghĩa Lộ xác định, việc sắp xếp, tổ chức bộ máy là việc làm khó, đòi hỏi quyết tâm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, của từng cấp, từng ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương và mỗi cá nhân CCVC.

Vì vậy, Thị ủy Nghĩa Lộ đã tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, CCVC của các đơn vị sự nghiệp công lập. Thị ủy cũng đã sớm hoàn thành xây dựng Đề án vị trí việc làm các cơ quan khối chính quyền; Đề án vị trí việc làm các cơ quan khối Đảng - Đoàn thể; sáp nhập các trường học trên địa bàn...

Sau khi hợp nhất, Văn phòng cấp ủy và chính quyền, thị xã Nghĩa Lộ có tổng số 19 biên chế. Theo Đề án sáp nhập, Văn phòng có 35 nhiệm vụ; trong đó, tập trung vào công tác tham mưu, tổng hợp, giúp việc Thị uỷ, HĐND, UBND thị xã mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Thị ủy, Thường trực HĐND, Thường trực UBND thị xã; tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy, các cơ quan chuyên môn của UBND thị xã; là trung tâm thông tin, tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thị ủy, HĐND, UBND thị xã và cung cấp thông tin cho các cơ quan Nhà nước của thị xã.

Đồng chí Lã Như Huy - Chánh Văn phòng Cấp ủy và chính quyền thị xã Nghĩa Lộ cho biết: "Hiệu quả bước đầu thấy rõ nhất, đó là quá trình thực hiện, Văn phòng đã tạo sự thống nhất, tập trung trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đối với công tác văn phòng trong hệ thống chính trị, nhằm nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ; khắc phục tình trạng chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ trong công tác tham mưu, giúp việc, nhất là mô hình tổ chức bộ máy, biên chế đồng bộ, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đảm bảo yếu tố liên thông, khoa học, "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm"; thống nhất một cơ quan tham mưu, tổng hợp, phục vụ. Trong đó, thống nhất một cơ quan tiếp nhận, phát hành văn bản của cấp ủy, chính quyền; tổng hợp thông tin, báo cáo phục vụ cấp ủy, chính quyền, thuận tiện trong quá trình quản lý, khai thác và sử dụng".

Theo đó, chỉ trong thời gian ngắn, đáp ứng theo lộ trình thực hiện Nghị quyết 18, 19 mà Tỉnh ủy Yên Bái chỉ đạo, thị xã Nghĩa Lộ là một trong những địa phương ra mắt Trung tâm Truyền thông và Văn hóa, Đội Quản lý trật tự đô thị sớm nhất của tỉnh; kiện toàn chức danh Trưởng ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, sớm ổn định tổ chức, bộ máy hoạt động.

Thị xã cũng hợp nhất, thành lập 4 cơ quan, gồm: Văn phòng Cấp ủy và chính quyền thị xã; Cơ quan Tổ chức - Nội vụ thị xã; Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra thị xã; thành lập cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã; hợp nhất 3 đơn vị: Trạm Khuyến nông thị xã, Trạm Chăn nuôi - Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ phát triển nông nghiệp thị xã; sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và Trung tâm Y tế thành Trung tâm Y tế thị xã Nghĩa Lộ, trực thuộc Sở Y tế; hoàn thiện Đề án Xây dựng bộ phận phục vụ hành chính công thị xã.

Qua đó, bộ máy cơ quan quản lý Nhà nước của thị xã đã giảm từ 12 xuống còn 9 cơ quan chuyên môn; đối với các đơn vị sự nghiệp, từ 28 giảm xuống còn 21 đơn vị. Sau sắp xếp, tổ chức bộ máy một số cơ quan, đơn vị, toàn thị xã đã giảm 12 biên chế khối Đảng và 30 biên chế sự nghiệp.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ sau sáp nhập

Trong quá trình xây dựng các đề án hợp nhất, Ban Thường vụ Thị ủy đã quan tâm sắp xếp, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý một số cơ quan trong diện hợp nhất. Qua rà soát, số cán bộ lãnh đạo các đơn vị sau khi hợp nhất cần sắp xếp là 5 đồng chí cấp phó; trong đó, Cơ quan Tổ chức - Nội vụ 2 cấp phó; Cơ quan Văn phòng cấp ủy và chính quyền thị xã 2 cấp phó; Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra thị xã 1 cấp phó.

 

Công bố quyết định của UBND tỉnh, UBND thị xã Nghĩa Lộ về việc thành lập và bổ nhiệm

Ban Giám đốc Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp.

Đồng chí Lò Thị Huân - Bí thư Thị ủy Nghĩa Lộ cho biết: quan điểm của Thị ủy là sẽ lựa chọn những người có năng lực để bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo đảm bảo công khai, khách quan, đúng quy trình về bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Tạm thời giữ nguyên số lượng lãnh đạo cấp phó hiện tại và có giải pháp sắp xếp lại số lượng cấp phó các phòng, đơn vị theo đúng quy định, chậm nhất là 3 năm kể từ ngày sáp nhập, hợp nhất.

Theo đó, trước khi bổ nhiệm, phân công các chức danh lãnh đạo, điều động, sắp xếp cán bộ, CCVC của các cơ quan hợp nhất, sáp nhập, Cơ quan Tham mưu giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã, các đồng chí Thường trực Thị ủy đã trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của từng đồng chí.

Căn cứ vào các đề án đã được Tỉnh ủy phê duyệt, Phòng Nội vụ, Ban Tổ chức Thị ủy (nay là cơ quan Tổ chức - Nội vụ) tham mưu phương án nhân sự các cơ quan, đơn vị trình Thường trực, Ban Thường vụ xem xét phê duyệt, căn cứ Nghị quyết của Ban Thường vụ Thị ủy, Cơ quan Tổ chức - Nội vụ tham mưu giúp Ban Thường vụ ban hành các quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm (nếu có) chức danh lãnh đạo các cơ quan, đơn vị.

Các đồng chí cấp trưởng của các đơn vị trước khi hợp nhất chuyển sang làm cấp phó của các đơn vị hợp nhất và các đồng chí cấp phó được miễn nhiệm chức vụ đều được hưởng bảo lưu phụ cấp chức vụ theo Nghị định 108 Chính phủ.

Trước đó, Thị ủy đã chủ động điều động luân chuyển đi cơ sở 1 đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy và 1 đồng chí Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND thị xã; điều động 1 Phó Chánh Văn phòng Thị ủy đến công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã.

Đồng thời, việc bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên sự nghiệp trường học khi sắp xếp quy mô trường lớp học, thị xã đã bố trí 6 hiệu trưởng làm phó hiệu trưởng; miễn nhiệm 3 phó hiệu trưởng, bố trí làm giáo viên; sắp xếp 10 nhân viên kế toán cho đi bồi dưỡng nghiệp vụ chuyển sang làm nhân viên văn thư, thủ quỹ và nhân viên thiết bị; chuyển 3 nhân viên y tế từ bậc tiểu học xuống bậc mầm non.

Được biết, Thị ủy Nghĩa Lộ cũng đã có phương án, lộ trình sắp xếp, giảm 5 cấp phó theo từng năm. Cụ thể, năm 2018 sẽ giảm 3 cấp phó, trong đó có 1 cấp phó Văn phòng Cấp ủy và chính quyền miễn nhiệm chức vụ, điều động sang cơ quan khác; 1 cấp phó Cơ quan Tổ chức - Nội vụ  và 1 cấp phó Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra thị xã nghỉ hưu. Năm 2019, tiếp tục điều động, sắp xếp 1 cấp phó Cơ quan Văn phòng Cấp ủy và chính quyền thị xã; năm 2020, điều động, sắp xếp 1 cấp phó Cơ quan Tổ chức - Nội vụ.

Thực tế cho thấy, Nghị quyết 18 và 19 là đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Qua thực hiện,  Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ đã đi đúng lộ trình; đồng thời, gắn với đổi mới hệ thống chính trị, cải cách hành chính, có lộ trình phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm tinh gọn và có cơ cấu hợp lý; giảm đầu mối, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, CCVC; giảm chi ngân sách vào hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đây là cơ sở để thị xã từng bước tiến tới xây dựng thành công thị xã văn hóa.

Thị ủy Nghĩa Lộ xác định: Trong quá trình sắp xếp phải đảm bảo thực hiện nhiệm vụ của các cấp, các cơ quan, đơn vị không bị gián đoạn, xáo trộn; sau khi sắp xếp lại, hoạt động tốt hơn, hiệu quả hơn; tập trung huy động, phát huy tiềm năng các nguồn lực và cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có.

 

Theo nguồn: Báo Yên Bái điện tử

Tin khác

 • Đại hội Chi hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ III, nhiệm kỳ 2019- 2024
 • Cục Chính trị Hải quân - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái đánh giá kết quả phối hợp, triển khai công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2019
 • Toàn văn phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 14 - HĐND tỉnh khóa XVIII của Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà
 • Kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) - Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII: Kỳ họp “không giấy” thông qua 8 nghị quyết
 • Vòng chung kết Hội thi kể chuyện về Bác Hồ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Yên Bái: Hiện thực và lan tỏa
 • Tập huấn Kỹ năng phát hiện đề tài, khai thác, thu thập và xử lý thông tin
 • Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 26 (mở rộng): Thảo luận, bàn giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
 • Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 26 (mở rộng): Chương trình hành động 144 của Tỉnh ủy Yên Bái: Sự chuyển động mạnh mẽ
 • Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 26 (mở rộng) của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà
 • Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 26 (mở rộng)
 • 1-10 of 556<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

  Văn nghệ Yên Bái số mới

  Đất và người Yên Bái qua ảnh

  Thư viện video

  Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

  Lượt truy cập

  Visitor Counter