• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 23 (mở rộng)
Ngày xuất bản: 16/04/2019 2:53:35 SA

Như tin đã đưa, trong chương trình làm việc buổi sáng, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 23 (mở rộng) đã quán triệt nội dung các kế hoạch, chỉ thị của Bộ Chính trị và Ban Bí thư; cho ý kiến vào báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, bàn phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2019 và các tờ trình tại hội nghị. Trong chương trình làm việc chiều nay (16/4) Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 23 (mở rộng) tiếp tục thảo luận, thông qua Nghị quyết và bế mạc hội nghị.

 

Các đại biểu biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết tại Hội nghị

Trong phần thảo luận, các đại biểu tập trung thảo luận cho ý kiến vào 3 vấn đề chính là: Cho ý kiến bổ sung hoàn thiện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2019; cho ý kiến vào dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020; và cho ý kiến về nội dung các Tờ trình của Ban cán sự đảng UBND tỉnh trình tại hội nghị.

 

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị

Các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung các báo cáo, tờ trình, đồng thời có một số ý kiến làm rõ hơn những kết quả đạt được và phân tích những nguyên nhân của tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trong quý II và những tháng tiếp theo của năm 2019.

Các đại biểu có ý kiến đề nghị bổ sung thêm vào báo cáo nội dung thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; sớm ban hành Kế hoạch cải thiện và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản; tỉnh cần tiếp tục quan tâm hơn nữa để tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ cho doanh nghiệp; các địa phương cần chỉ đạo sát sao hơn nữa về sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới... để đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra trong quý II.

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp thu và trực tiếp giải đáp một số ý kiến thảo luận góp ý vào báo cáo, tờ trình trình tại hội nghị.

 

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao các ý kiến thảo luận tại hội nghị. Các đại biểu đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tâm huyết tham gia nhiều ý kiến chất lượng để hoàn thiện các báo cáo, tờ trình.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ chính trị quý I gắn với triển khai đồng bộ, tích cực, nghiêm túc Chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy về thực hiện mục tiêu nhiệm vụ năm 2019. Kết quả đạt được trên các lĩnh vực đã tạo ra nền tảng ban đầu tốt, từ đó xuất hiện những nhân tố mới, xuất hiện những cá nhân các đồng chí lãnh đạo, người đứng đầu ở địa phương thể hiện rõ vai trò trách nhiệm của mình, thực sự tiên phong, gương mẫu và quyết tâm chính trị cao, đổi mới, sáng tạo. Đã chuyển tải nhanh, tạo được sức lan tỏa đúng với tinh thần tăng tốc, bứt phá vươn lên của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn một số ngành, một số đơn vị vào cuộc còn chậm, thiếu quyết liệt trong việc triển khai các nhiệm vụ, trong kiểm tra, đôn đốc, phối hợp thực hiện, nhất là những việc phối hợp liên ngành để tổ chức một số nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó, nên ảnh hưởng đến tiến độ chung. Trong thời gian tới cần phải nhìn nhận lại, điều chỉnh để có biện pháp, giải pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị năm 2019.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương cần tập trung dồn sức để triển khai đồng bộ, quyết liệt Chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 05 của Hội đồng nhân dân, phấn đấu đạt 50% của tất cả các chỉ tiêu chủ yếu theo kế hoạch trong quý II (trừ các nhóm chỉ tiêu xác định trong quý III và quý IV về văn hóa xã hội).

Giao UBND tỉnh tập trung rà soát lại những nhiệm vụ còn chậm tiến độ, những chỉ tiêu thấp, những mục tiêu khó so với kế hoạch năm 2019 để có biện pháp cụ thể, sâu sát, khoa học, khả thi cho từng chỉ tiêu kinh tế - xã hội để tập trung chỉ đạo, điều hành đảm bảo thực hiện kế hoạch chắc chắn trên tinh thần chủ động. Các kịch bản tăng trưởng kinh tế phải đảm bảo yêu cầu khả thi;

Đối với một số nhiệm vụ còn chậm như chương trình đầu tư công trọng điểm cấp tỉnh và cấp huyện, các dự án trọng điểm của các nhà đầu tư chiến lược phải tập trung đẩy mạnh hơn nữa; đồng thời rà soát lại tất cả các nhà đầu tư để xác định những nhà đầu tư nào không đủ năng lực, không đáp ứng được yêu cầu tiến độ, về tài chính cần phải thay thế, chuyển giao cho nhà đầu tư khác.

Các địa phương cần tập trung ưu tiên cho mục tiêu thu ngân sách để thu hút đầu tư thúc đẩy khởi nghiệp, để phát triển mạnh các thành phần kinh tế nhất là kinh tế tư nhân, hợp tác xã và các tổ hợp tác xã. Bên cạnh đó đặc biệt quan tâm đến mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2019.

Đồng chí yêu cầu các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố cần căn cứ vào kế hoạch của Tỉnh ủy để tổ chức hội nghị để phân định rõ ràng trách nhiệm của các địa phương, của các sở, ngành, của các cá nhân được phân công để thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo; phải thể hiện với quyết tâm cao để thực hiện bằng được mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2019.

Giao Thường trực HĐND và các Ban của HĐND tăng cường giám sát cụ thể việc cụ thể hóa các nghị quyết của HĐND tại các kỳ họp để kịp thời đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh sớm hoàn thành những văn bản quan trọng, cần thiết để hướng dẫn thực hiện các cơ chế, chính sách và các nội dung có liên quan để ban hành văn bản kịp thời, cụ thể hóa Nghị quyết của HĐND tỉnh để tháo gỡ cho cơ sở, cho các địa phương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các ngành, các địa phương cần tiếp tục chủ động bám sát kế hoạch, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao để thực sự tăng tốc trên từng lĩnh vực, từng chỉ tiêu. Với tinh thần tiến công, không lùi bước để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ; phải tiếp tục thiết thực đổi mới và cải tiến lề lối, phương pháp và phong cách làm việc; cải tiến hội họp, cải tiến văn bản, cải tiến báo cáo theo hướng ngắn gọn và rõ nhiệm vụ; phải cắt giảm hội họp ở cấp tỉnh và tăng trách nhiệm cá nhân của các đồng chí lãnh đạo tỉnh phụ trách lĩnh vực, của thủ trưởng cơ quan, ban, ngành và các địa phương trong tham mưu và tổ chức thực hiện; tổ chức họp ngắn gọn, kết luận phải rõ và cụ thể hơn.

Cần quan tâm xây dựng tốt môi trường văn hóa Đảng, đoàn kết, sáng tạo và hiệu quả; phát huy hơn nữa vai trò người đứng đầu cơ quan đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên tạo ra sự thống nhất trong Đảng và trong xã hội; khơi dậy được niềm tự hào dân tộc và khát vọng vươn lên trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đặc biệt phải chú ý đến phát triển theo hướng hài hòa và bền vững tất cả các nhiệm vụ chính trị. Kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa xã hội, với an ninh quốc phòng, giữa kinh tế với xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức, lối sống đẹp để góp phần xây dựng hình ảnh và con người Yên Bái “tự tôn, tự trọng, tự hào, nhân ái, nghĩa tình, thân thiện, đoàn kết, cần cù, sáng tạo”.

Cổ vũ khuyến khích tạo môi trường cho lãnh đạo các cấp, các ngành, các địa phương sáng tạo, tìm tòi, đổi mới, dám chịu trách nhiệm, nghĩ được nhiều việc mới hiệu quả; cổ vũ những thành tích nổi trội của các cá nhân.

Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị và kế hoạch của Ban Bí thư, Bộ Chính trị; chuẩn bị thật tốt các điều kiện cho đại hội đảng các cấp; chủ động chuẩn bị nhân sự cho đại hội, đặc biệt là công tác chuẩn bị nhân sự ở xã, phường; nghiên cứu xây dựng đề cương cho văn kiện đại hội đảm bảo chất lượng đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới.

Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 18 và 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; trước mắt tập trung hoàn thiện và thực hiện tốt Đề án mở rộng địa giới hành chính thị xã Nghĩa Lộ, Đề án thành lập thị trấn Sơn Thịnh huyện Văn Chấn, Đề án sáp nhập 14 xã của một số huyện, thành phố không đảm bảo quy mô theo quy định của Trung ương. Tổ chức điều chỉnh lại việc đánh giá, nhận xét đối với tổ chức Đảng, cán bộ lãnh đạo cấp phó ban, sở, ngành, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo đúng quy định.

 Theo Cổng TTĐT tỉnh

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter