• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Quyết định về việc thành lập Ban biên tập (Ban hành kèm theo Quy chế)
Ngày xuất bản: 05/05/2016 7:19:26 SA

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật

-------

Số: 55/QĐ- HLHVHNT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

-------------

Yên Bái, ngày 19 tháng 10 năm 2015

                                                                                                                              

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban Biên tập

(Ban hành kèm theo quy chế)

-----------------

CHỦ TỊCH HỘI LIÊN HIỆP VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

 TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Báo chí và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12/ 6/ 1999;

Căn cứ Giấy phép số 654/GP-BVHTT của Bộ Văn hoá- Thông tin ngày 14/ 12/ 2001 về việc cấp giấy phép hoạt động báo chí cho Tạp chí Văn nghệ Yên Bái;

Căn cứ Quyết định 31/2013/QĐ-UBND ngày 4/ 12/ 2013 của UBND tỉnh Yên Bái về việc ban hành quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Quyết định số 2048/QĐ-UBND của UBND tỉnh Yên Bái ngày 14/ 10/ 2015 về việc phê duyệt Điều lệ Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Yên Bái khoá VI (Nhiệm kỳ 2015- 2020);

Căn cứ Nghị quyết số 02/ NQ-BCH của Ban chấp hành Hội liên hiệp văn học nghệ thuật tỉnh Yên Bái về việc Tổ chức lại bộ máy, nhân sự Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh Yên Bái khoá VI (Nhiệm kỳ 2015- 2020);

Căn cứ tình hình thực tiễn hoạt động, xuất bản Tạp chí Văn nghệ Yên Bái và một số Tạp chí Văn học nghệ thuật của các tỉnh thành trong cả n­ước;

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Thành lập Ban Biên tập Tạp chí Văn nghệ Yên Bái gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Đình Thi- Chủ tịch Hội- Chịu trách nhiệm xuất bản;

2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Yến- Phó Chủ tịch Hội - Phó Tổng biên tập, Phụ trách mảng văn học) (Kiêm Thư ký toà soạn);

3. Bà Hoàng Kim Yến- Phó Thư ký toà soạn- Biên tập viên;

4. Ông Vũ Chiến- UV Thường trực, Chánh Văn phòng Hội- Biên tập viên;

5. Ông Nông Quang Khiêm- Biên tập viên;

6. Ông Dương Soái- Tham gia Biên tập;

7. Ông Ngọc Bái- Tham gia Biên tập.

Điều 2.Nhiệm vụ, chức năng cụ thể của các thành viên Ban biên tập thực hiện theo đúng Quy chế ban kèm.

Điều 3.Các ông (bà) có tên tại Điều 1; các phòng ban liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3                                                                                                     Chủ tịch

- Lưu VP                                                                                                      

                                                                                                                       (Đã ký)

 

                                                                                                                Nguyễn Đình Thi

 

 

*****************************************************************************************

 

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN BIÊN TẬP TẠP CHÍ VĂN NGHỆ YÊN BÁI

(Ban hành kèm theo quyết định số 55/QĐ-LHVHNT ngày 19 tháng 10 năm 2015 của

Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Yên Bái)

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của Ban biên tập thuộc lĩnh vực biên tập trong phạm vi Tạp chí Văn nghệ Yên Bái.

 

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các thành viên của Ban Biên tập tạp chí Văn nghệ Yên Bái, văn phòng Hội, Ban biên tập tạp chí chịu sự điều chỉnh của Quy chế này.

 

Điều 3. Thành phần, cơ cấu của Ban biên tập

1. Ban Biên tập gồm lãnh đạo Hội và các biên tập viên, các thành viên tham gia là các văn nghệ sỹ tiêu biểu, có kinh nghiệm hoạt động Báo chí Văn nghệ nhằm định hướng Biên tập, xuất bản các ấn phẩm Tạp chí Văn nghệ Yên Bái; đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích, đạt hiệu quả về Báo chí Văn nghệ.

2. Ban biên tập gồm: Người chịu trách nhiệm xuất bản, Phó tổng biên tập, Thư ký toà soạn, Phó Thư ký toà soạn, các Biên tập viên và các bộ phận liên quan.

 

Điều 4. Chức năng Ban biên tập

Ban biên tập thực hiện chức năng thẩm định, đánh giá, kiểm soát về tư tưởng, nội dung, hình thức và chất lượng tác phẩm để công bố và phổ biến tác phẩm.

 

Điều 5. Nhiệm vụ của Ban biên tập

1. Định hướng nội dung các số Tạp chí hàng tháng, hàng quý và cả năm về các chuyên mục, chuyên đề, thể loại VHNT, về tỉ lệ bài vở thực hiện trên Tạp chí.

2. Tập hợp lực lượng tác giả, cộng tác viên, thực hiện kế hoạch đã xây dựng, bổ xung, điều chỉnh kịp thời các chuyên mục, thể loại phù hợp với định hướng tuyên truyền.

3. Thẩm định, đánh giá về tư tưởng, nội dung và hình thức chất lượng tác phẩm trước khi đưa vào in ấn, xuất bản.

4. Tư vấn, đề xuất các hình thức khen thưởng đối với tập thể cá nhân có tác phẩm in trên tạp chí Văn nghệ Yên Bái.

Chương II

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN BIÊN TẬP

 

Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội- Người chịu trách nhiệm xuất bản

1. Là người đứng đầu Ban Biên tập, có trách nhiệm duyệt kế hoạch, nội dung, xuất bản các ấn phẩm VHNT, bổ sung kế hoạch; chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra ban Biên tập thực hiện đúng kế hoạch đề ra.

2. Tổng duyệt bản thảo lần cuối trước khi dàn trang và đưa tạp chí vào xưởng in.

3. Chịu trách nhiệm về mặt hình thức của Tạp chí, trực tiếp đôn đốc, biên tập mảng nghệ thuật.

4. Chịu trách nhiệm xuất bản các ấn phẩm Tạp chí VHNT theo quy định của luật báo chí.

Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chủ tịch Hội- Phó Tổng Biên tập (kiêm Thư ký toà soạn)

1. Chịu trách nhiệm về mặt nội dung văn học của Tạp chí;

1. Triển khai các biện pháp, giải pháp tới từng Biên tập viên, tổ chức lực lượng cộng tác viên sáng tác, thực hiện các chuyên mục, chuyên đề, biên tập mảng Truyện ngắn, Lý luận phê bình;

2. Duyệt bản thảo trước khi trình lên Chủ tịch Hội- Người chịu trách nhiệm xuất bản;

3. Chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng số tạp chí, tập hợp bài vở, trực tiếp đôn đốc, trao đổi với biên tập viên, cộng tác viên, đảm bảo đủ tác phẩm cho từng số tạp chí;

4. Chuyển bài vở cho các thành viên trong Ban biên tập;

5. Giám sát in ấn, kiểm tra phần sau in.

 

Điều 9. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Thư ký toà soạn và các Biên tập viên

1. Phó Thư ký toà soạn:

- Tham mưu xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng số tạp chí, tập hợp bài vở, trực tiếp đôn đốc, trao đổi với biên tập viên, cộng tác viên, đảm bảo đủ tác phẩm cho từng số tạp chí;

- Tổ chức đánh máy bản thảo (với những tác phẩm chưa có file mềm), tập hợp bản thảo, sắp xếp vị trí bài vở cho từng số tạp chí;

- Đọc duyệt bản thảo lần 1 trước khi trình Phó tổng biên tập;

- Theo dõi, giám sát quá trình in ấn Tạp chí trong xưởng in.

2. Các biên tập viên:

- Các biên tập viên có trách nhiệm: Tập hợp, biên tập tin, bài; Tổ chức chế bản, theo dõi, kiểm tra quá trình in ấn đảm bảo đúng quy trình Luật xuất bản quy định;

- Tổ chức cộng tác viên, giúp Ban Biên tập lập các Kế hoạch vận động sáng tác, triển khai các cuộc vận động; Tổ chức liên hệ đi thực tế sáng tác …

 

Điều 10. Nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên tham gia Ban Biên tập

Ngoài tham gia đóng góp xây dựng kế hoạch xuất bản ấn phẩm Tạp chí VHNT, các thành viên có thể trực tiếp tham gia Biên tập hoặc tổ chức các chuyên ngành hoạt động về VHNT do Chủ tịch Hội hoặc Phó Tổng biên tập phân công (Nên là những mảng chưa có Biên tập viên hoặc Biên tập viên làm trong quá trình tiếp cận công việc, còn có những khó khăn về tổ chức, thực hiện).

 

Điều 11. Phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên trong Ban biên tập

Người chịu trách nhiệm xuất bản:

Ông Nguyễn Đình Thi- Chủ tịch Hội: Phụ trách mảng Nghệ thuật; Trực tiếp Biên tập mỹ thuật; Trình bày các trang bìa 1, 2, 3, 4 và các phụ trương (nếu có) của Tạp chí Văn nghệ hàng tháng và Văn nghệ Yên Bái vùng cao; Duyệt tạp chí trước khi dàn trang và trước khi đưa vào xưởng in; Chịu trách nhiệm trang Web (Trang Văn học nghệ thuật Yên Bái điện tử).

Phó Tổng biên tập (kiêm Thư ký toà soạn):

Bà Nguyễn Thị Ngọc Yến- Phó Chủ tịch Hội: Phụ trách mảng văn học, Biên tập Truyện ngắn, Lý luận phê bình; Giới thiệu tác giả (Tạp chí); mục văn học trong nước, văn học nước ngoài, duyệt tin tức (trang Web); Lên kế hoạch, cân đối lượng bài vở; Duyệt nội dung tạp chí; Đánh giá chất lượng tác phẩm, lập nhuận bút hàng tháng; Đề cử tác phẩm báo chí suất sắc của quý; Kiểm tra sau in trước khi phát hành.

Phó Thư ký toà soạn:

Bà Hoàng Kim Yến: Biên tập Ký, Văn nghệ trẻ, Tin Văn nghệ; Mục Nước non ngàn dặm; Di tích lịch sử- văn hoá (Tạp chí); Mục Giá sách văn nghệ, Kiến trúc, thiết lập giao diện trang Web (trang Web); Báo cáo hoạt động của Tạp chí; Cùng tham gia đánh giá chất lượng tác phẩm để lập nhuận bút; Theo dõi quá trình in ấn trong xưởng in.

Biên tập:

1. ông Nông Quang Khiêm: Biên tập Văn nghệ thiếu nhi, văn hoá dân gian, Thơ; Lễ hội truyền thống; Phần song ngữ (Tạp chí); Chuyện làng văn nghệ, chân dung văn nghệ sỹ (trang Web).

2. Ông Vũ Chiến: Biên tập Nhiếp ảnh; tham gia theo dõi hoạt động trang Web.

3. Ông Ngọc Bái: Tham gia biên tập nhạc

4. Ông Dương Soái: Tham gia biên tập thơ

Các bộ phận liên quan:

1. Bà Nguyễn Thị Tâm: Phụ trách mục tin tức, Pa nơ, sân khấu điện ảnh, âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn, văn bản (trang Web)

2. Ông Nguyễn Chiến Thắng: Phụ trách mục Văn bản, Video, Pa nơ, kỹ thuật, post bài (trang Web)

3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai: Trị sự (chịu trách nhiệm chung về phát hành tạp chí)

4. Bà Phạm Thị Tính: Nhận bài vở, nắm địa chỉ liên hệ với tác giả, đánh máy bản thảo, chuyển bài vở hàng tháng cho Thư ký toà soạn, phụ trách mục Hộp thư.

5. Bà Đoàn Thị Thanh Nga: Thanh toán chế độ nhuận bút và các chế độ liên quan theo Quy định hiện hành.

6. Bà Lương Thị Hà Thảo: Đóng gói, phát hành tạp chí

7. Ông Nguyễn Tuấn Vũ: Thiết kế, chế bản, trình bày các trang ruột của Tạp chí Văn nghệ hàng tháng và Văn nghệ Yên Bái vùng cao; Mời hoạ sỹ tham gia minh hoạ.

Điều 12. Nguyên tắc làm việc của Ban biên tập

Ban Biên tập làm việc theo chế độ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách các hoạt động chuyên môn được phân công. Trường hợp các Biên tập viên có những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết thì đề đạt ý kiến trình Phó Tổng Biên Tập và Chủ tịch Hội để giải quyết.

Điều 13. Chế độ làm việc của Ban Biên tập

1. Các thành viên Ban biên tập định kỳ 1 tháng họp một lần.

2. Quy trình làm việc:

- Ngày 05 hàng tháng, các thành viên Ban biên tập (TVBBT) nhận bài biên tập.

- Ngày 23, các TVBBT, BTV chuyển phần tác phẩm đã biên tập về cho Phó Thư ký toà soạn (PTKTS) để duyệt và tổ chức đánh máy (nếu tác phẩm chưa có bản mềm).

- Ngày 27, PTKTS trình duyệt Phó tổng biên tập và Chủ tịch Hội.

- Ngày 29, PTKTS chuyển trả cho các TVBBT và BTV để chỉnh sửa trên file mềm.

- Ngày 01 tháng sau, chuyển File mềm cho bộ phận dàn trang, trình bày, minh hoạ. Ban Biên tập sửa morat lần cuối.

- Ngày 05, đưa tạp chí vào xưởng in.

- Ngày 15, phát hành tạp chí.

 

Điều 14. Kinh phí tổ chức thực hiện

Thường trực Hội tính toán mức thù lao theo chế độ hiện hành, đúng quy định Luật Tài chính Ngân sách và hạn mức kinh phí được giao.

 

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

1. Cơ quan thường trực Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện quy chế này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì cần bổ xung, sửa đổi, các thành viên Ban cho ý kiến bằng văn bản gửi thường trực Ban xem xét để điều chỉnh cho phù hợp./.

 

 

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter