Đảng đoàn Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Yên Bái kiểm điểm, đánh giá chất lượng hoạt động năm 2021

 

Chiều 13/01, tại trụ sở Hội, Đảng đoàn Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Yên Bái tổ chức họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của cá nhân và tập thể Đảng đoàn năm 2021. Đoàn công tác của Tỉnh ủy do đống chí Vũ Thị Hiền Hạnh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến dự, chỉ đạo và theo dõi công tác kiểm điểm.

Quang cảnh cuộc họp

Là tổ chức Đảng của tổ chức chính trị- xã hội, được thành lập theo quy định của Trung ương Đảng và Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chịu sự lãnh đạo toàn diện của Tỉnh ủy Yên Bái, năm 2021 tập thể Đảng đoàn Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Yên Bái đã phối hợp với chi bộ cơ quan tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định, Kết luận của Trung ương và của Tỉnh ủy tới toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và hội viên của Hội một cách nghiêm túc, đặc biệt là quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị, chuyên đề toàn khóa - chuyên đề năm 2021 của Trung ương “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và chuyên đề của tỉnh năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu và lãnh đạo chủ chốt cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng.

Thường xuyên, kịp thời thông tin thời sự trong nước và quốc tế, định hướng tư tưởng cho cán bộ, viên chức và hội viên của Hội theo đúng chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trên cơ sở nhận thức đúng đắn, 100% cán bộ, viên chức và hội viên của Hội đều thực hiện tốt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, có lập trường tư tưởng vững vàng.

Trong công tác xây dựng Đảng, tập thể Đảng đoàn luôn bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các văn bản hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh ủy, để xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và đã triển khai thực hiện đúng theo kế hoạch đề ra; thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Đảng đoàn, duy trì họp định kỳ quý/ lần, đánh giá các nội dung đã thực hiện được trong quý, triển khai công tác thực hiện nhiệm vụ trong quý tới, nội dung sinh hoạt luôn gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện đúng quy định của Đảng về bảo vệ chính trị nội bộ, trong năm không có cán bộ, đảng viên, hội viên nào đi công tác, học tập ở nước ngoài.

Căn cứ kế hoạch đề ra trong năm, Đảng đoàn cùng BCH Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo Hội thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của ngành, đạt được nhiều kết quả trong hoạt động chuyên môn, chuyên ngành như: Tổ chức hiệu quả 7 cuộc triển lãm tranh, ảnh nghệ thuật, 3 trại sáng tác; Tổ chức và phối hợp tổ chức 6 cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật, tạo sân chơi cho các hội viên; Tổ chức xét Giải thưởng VHNT Yên Bái 5 năm lần thứ II và Giải thưởng VHNT Yên Bái hàng năm... Công tác tuyên truyền, xuất bản đã thực hiện tốt vai trò là một cơ quan báo chí của tỉnh, với 12 số Tạp chí Văn nghệ Yên Bái, 06 số Văn nghệ Yên Bái vùng cao và cập nhật thường xuyên thông tin trên Trang Văn học Nghệ thuật Yên Bái điện tử.

Năm qua, Chi bộ Hội Liên hiệp VHNT Yên Bái đã lãnh, chỉ đạo thực hiện vượt mức kế hoạch Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 18/12/2021 và Kế hoạch số 30-KH/TU ngày 10/5/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2021. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc được chú trọng triển khai; Công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật đảng và thi đua, khen thưởng được thực hiện tốt, phát huy được tối đa vai trò của Đảng đoàn…

Tại cuộc họp, các đồng chí lãnh đạo và đảng viên đã cùng nhau thảo luận, góp ý vào báo cáo kiểm điểm của tập thể Đảng đoàn. Tiếp đó, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng đoàn đã lần lượt kiểm điểm và cùng nhau thảo luận, góp ý cho từng cá nhân và tiến hành bỏ phiếu bình xét chất lượng cho tập thể, cá nhân. Kết quả bình xét, tập thể Đảng đoàn được bình bầu hoàn thành tốt nhiệm vụ; 01/03 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 01/03 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ và 01/03 đồng chí hoàn thành nhiệm vụ.

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn công tác phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn công tác đánh giá cao công tác chuẩn bị, xây dựng nội dung chương trình, báo cáo kiểm điểm của tập thể và cá nhân. Nhất trí với báo cáo kiểm điểm của tập thể Đảng đoàn, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, là đơn vị có nhiều nét đặc thù so với các cơ quan khối Hội, song những năm qua Hội đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, có nhiều đổi mới trong hoạt động. Với những thế mạnh đặc thù, Hội đã đạt nhiều thành tựu đáng ghi nhận và được tỉnh đánh giá rất tốt. Dưới sự lãnh chỉ đạo của Đảng đoàn, Hội luôn giữ được sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn tập thể hội viên và cơ quan Hội; công tác định hướng tốt, không để xảy ra những tư tưởng, hiện tượng, biểu hiện trái chiều, thể hiện tốt vai trò là ngôi nhà chung của văn nghệ sĩ Yên Bái.

Về công tác kiểm điểm cá nhân, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần kiểm điểm nghiêm túc của các cá nhân trong Ban Chấp hành; thẳng thắn nêu ra hạn chế, khuyết điểm của bản thân và nghiêm túc trao đổi, kiểm điểm, đánh giá chất lượng hoạt động của Đảng đoàn. Qua kiểm điểm cho thấy tinh thần đoàn kết của tập thể Đảng đoàn, sự tín nhiệm của đảng viên dành cho Ban chấp hành Đảng đoàn và người đứng đầu rất cao.

Để phát huy tốt hơn nữa vai trò của Đảng đoàn trong thời gian tới, đồng chí đề nghị tập thể Đảng đoàn cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng đoàn đối với các hoạt động của Hội một cách toàn diện hơn; tâp trung đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng đoàn, đảm bảo sinh hoạt định kỳ đúng quy định của Điều lệ Đảng. Tiếp tục bám sát tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết số 23- NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển Văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới” và Nghị quyết số 33- NQ/TW về “Xây dựng và phát triển Văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nói tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc “Làm sao có được những tác phẩm VHNT phản ánh sự đổi mới vĩ đại của đất nước”, do đó, chúng ta cũng cần có những tác phẩm phản ánh được sự phát triển nổi bật của Yên Bái, ca ngợi được sự thay đổi, đổi mới của quê hương đất nước; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các ấn phẩm của Hội; Tích cực bồi dưỡng đội ngũ văn nghệ sĩ, phát hiện đội ngũ tác giả trẻ, đội ngũ kế cận để ngày càng có thêm nhiều tác phẩm phản ánh được đời sống, bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc, phẩm chất tốt đẹp của con người Yên Bái với mục tiêu xây dựng con người Yên Bái “Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”, góp phần phát triển Yên Bái “Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”...

 

Nguyễn Tâm

Các tin khác:

1-5 of 645<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

Văn nghệ Yên Bái

Văn nghệ Yên Bái vùng cao

Thư viện Video

cuộc thi Văn học nghệ thuật

Giá sách văn nghệ

Lượt view

Visitor Counter