Yên Bái tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản

Chiều 14/7, tại Hội trường tầng 3- Trụ sở Viễn thông tỉnh Yên Bái, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức điểm cầu Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản

Dự Hội nghị có đồng chí Phan Văn Thủy- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, PGS.TS Nguyễn Viết Thông- Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Chế Huy Ba- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh, Báo Yên Bái, Hội Nhà báo tỉnh, Tạp chí Văn nghệ Yên Bái; đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phan Văn Thủy- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng là kết tinh trí tuệ của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nội dung Văn kiện lần này có sự kế thừa, bổ sung, phát triển nội dung Văn kiện Đại hội XII, Nghị quyết các Hội nghị Trung ương trong nhiệm kỳ và đường lối, quan điểm của Đảng qua các nhiệm kỳ trước đây; có nhiều đổi mới quan trọng về nội dung và phương pháp, quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển trên cơ sở phát huy dân chủ rộng rãi, thể hiện sự tập trung trí tuệ, ý chí và nguyện vọng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Điểm nổi bật trong nội dung Văn kiện Đại hội XIII của Đảng là vừa thể hiện được những quan điểm xuyên suốt, nhất quán đối với những vấn đề cơ bản, căn cốt nhất của cách mạng Việt Nam, những nguyên tắc trong hoạt động của Đảng, vừa đặt ra những vấn đề mới, cấp bách nảy sinh từ thực tiễn hoạt động cần được giải quyết. Một số vấn đề lý luận được Đại hội XIII tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện vào nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: “Với ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết Đại hội XIII, việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản có ý nghĩa rất quan trọng, tôi đề nghị các đại biểu dự Hội nghị phát huy tinh thần trách nhiệm của người lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý hoạt động của các cơ quan báo chí, xuất bản tập trung nghiên cứu sâu những nội dung của Nghị quyết, bám sát các yêu cầu của Bộ Chính trị để triển khai các nội dung của Nghị quyết gắn với hoạt động báo chí, xuất bản.

Đồng chí yêu cầu các đại biểu cần quan tâm nghiên cứu, thảo luận sâu vào nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các Văn kiện Đại hội XIII, nhất là các nội dung liên quan đến công tác báo chí, xuất bản đã được Văn kiện Đại hội XIII chỉ rõ: “Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại. Thực hiện tốt quy hoạch, phát triển hệ thống báo chí, truyền thông. Sắp xếp ngành xuất bản, in và phát hành theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiện đại hóa. Tăng cường quản lý và phát triển các loại hình truyền thông, thông tin trên internet. Kiên quyết đấu tranh, loại bỏ các sản phẩm, thông tin độc hại, xuyên tạc, phản động, ảnh hưởng xấu đến ổn định chính trị- xã hội, thuần phong mỹ tục."

Các đại biểu dự Hội nghị dành thời gian nghiên cứu, thảo luận kỹ về những kết quả, hạn chế, nguyên nhân và kinh nghiệm được rút ra trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII; kết quả, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm qua thực tiễn 35 năm đổi mới, từ đó gắn với yêu cầu thực tiễn chung của đất nước để nhận thức rõ hơn về những nội dung đã được nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhất là những thành tựu đạt được cũng như hạn chế, khuyết điểm của hoạt động báo chí, xuất bản trong thời gian qua.

Ông Phan Xuân Thủy lưu ý trong quá trình nghiên cứu, triển khai Nghị quyết phải phát huy cao độ vai trò của hoạt động báo chí, xuất bản- một lĩnh vực rất quan trọng trong công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền, góp phần giáo dục, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân về nội dung Nghị quyết Đại hội XIII; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII; thực hiện vai trò giám sát, phản biện để việc cụ thể hóa, thể chế hóa, tổ chức thực hiện Nghị quyết trên thực tế theo đúng theo tinh thần Đại hội đã đề ra; báo chí tham gia tổng kết thực tiễn, bổ sung, phát triển lý luận...

Các cơ quan báo chí, xuất bản nắm vững và hiểu đúng những nội dung chủ yếu của các lĩnh vực cụ thể đã được trình bày trong Báo cáo chính trị, nhất là về phương hướng, nhiệm vụ để triển khai thực hiện; các cơ quan chỉ đạo, quản lý, cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí, xuất bản cần phối hợp chặt chẽ thực hiện thật tốt việc Quy hoạch báo chí; tiến hành tổng kết Quy hoạch phát triển xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của Đảng, Nhà nước về báo chí, xuất bản, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, tăng cường hiệu lực, hiệu quả, đồng thời hỗ trợ, tháo gỡ những rào cản, vướng mắc, tạo điều kiện cho hoạt động báo chí, xuất bản, trong đó chú trọng xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ báo chí, xuất bản phát triển.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền Nghị quyết, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ các cơ quan báo chí, xuất bản phải đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tới quần chúng nhân dân trong nước, kiều bào ở nước ngoài những nội dung cơ bản của các Văn kiện Đại hội XIII với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hấp dẫn và phù hợp với từng đối tượng.

Các cơ quan báo chí, xuất bản tập trung tuyên truyền tốt 06 nội dung: Thực hiện tuyên truyền thành công của Đại hội XIII; những nội dung cốt lõi, điểm mới của Nghị quyết Đại hội XIII; khẳng định thành tựu cách mạng Việt Nam qua 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện cương lĩnh chính trị; nhận diện đầy đủ những cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức trong những năm tới; chú trọng đấu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch và định hướng dư luận xã hội theo đúng phương châm "lấy xây làm chính" nhằm ngăn chặn hiệu quả sự xuống cấp về đạo đức, lối sống, "lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực"; báo chí góp phần vào việc đẩy mạnh công tác tư tưởng, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong thực hiện mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng cần chú trọng hơn nữa công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, xuất bản có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển báo chí, xuất bản trong tình hình mới; phát huy hơn nữa vai trò của báo chí, xuất bản trên mặt trận tư tưởng; đẩy mạnh ứng dụng thành tựu khoa học- công nghệ, phục vụ cho công tác tuyên truyền, bảo đảm an ninh tư tưởng trên môi trường không gian mạng.

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID- 19 đang diễn biến phức tạp, để thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế- xã hội và các hoạt động vẫn diễn ra trong trạng thái bình thường mới, đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương mong muốn các đại biểu dự Hội nghị tại tất cả các điểm cầu trên cả nước với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, căn cứ tình hình thực tế của địa phương để triển khai nghiên cứu học tập để nhanh đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống từ đó cụ thể hóa một cách tích cực và hiệu quả nhiệm vụ công tác của tập thể và cá nhân.

 

Sau lễ khai mạc, các đại biểu tham dự Hội ghị đã được Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt chuyên đề: "Những nội dung cốt lõi và điểm mới trong các Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng"; đồng chí Lê Mạnh Hùng- Nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt chuyên đề: "Những quan điểm, định hướng của Đảng đối với hoạt động báo chí, xuất bản; tình hình công tác báo chí, xuất bản thời gian qua, một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới".

            NGUYỄN TÂM

 

Các tin khác:

1-5 of 725<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

Văn nghệ Yên Bái

Văn nghệ Yên Bái vùng cao

Thư viện Video

cuộc thi Văn học nghệ thuật

Giá sách văn nghệ

Lượt view

Visitor Counter