Yên Bái thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch bệnh COVID-19

Theo Quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn -Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh là Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; Phó Chủ tịch Vũ Thị Hiền Hạnh- Phó ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh là Phó Chỉ huy trưởng và thành viên gồm các ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh.
 
Trung tâm Chỉ huy có các nhiệm vụ :
 
Tiếp nhận, tổng hợp các ý kiến chỉ đạo của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh; tham mưu và trực tiếp chỉ đạo triển khai các biện pháp, giải pháp quyết liệt, kịp thời trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, ngăn chặn, không để dịch bệnh lây lan, phát sinh trên địa bàn tỉnh.
 
Tiếp nhận và chỉ đạo xử lý kịp thời, hiệu quả các thông tin khẩn cấp về tình hình dịch, bệnh trên địa bàn tỉnh và các vấn đề phát sinh trong công tác phòng, chống dịch.
 
Tổng hợp kết quả chỉ đạo và triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị theo chức năng và nhiệm vụ được giao. Báo cáo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh theo quy định. Thường xuyên nắm bắt, tiếp nhận ý kiến phản ánh, những khó khăn, vướng mắc của địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trong quá trình triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và đề xuất các giải pháp kịp thời.
 
Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các yêu cầu, nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ứng phó với từng cấp độ lây lan của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
 
 Nguyên tắc, chế độ làm việc của Trung tâm Chỉ huy:

 Trụ sở làm việc của Trung tâm Chỉ huy: Đặt tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.
 
 Sở Y tế chịu trách nhiệm trực tiếp tham mưu cho Trung tâm Chỉ huy trong triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
 
Trung tâm Chỉ huy chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, trong việc tham mưu đề xuất, chỉ đạo triển khai các giải pháp, biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo quyết liệt, kịp thời, hiệu quả, không để dịch bệnh phát sinh, lây lan trên địa bàn tỉnh.
 
Chỉ huy trưởng, các Phó Chỉ huy trưởng và các thành viên Trung tâm Chỉ huy làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Nhiệm vụ cụ thể của các Phó Chỉ huy trưởng và thành viên Trung tâm chỉ huy do Chỉ huy trưởng phân công.
 
- Chỉ huy trưởng có trách nhiệm chỉ đạo toàn diện các hoạt động của Trung tâm chỉ huy; kịp thời báo cáo, đề xuất, tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh xem xét chỉ đạo, giải quyết những công việc vượt thẩm quyền được giao.
 
-  Phó Chỉ huy trưởng trực tiếp giúp Chỉ huy trưởng thực hiện các nội dung được phân công phụ trách.
 
- Thành viên là: Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệm tham mưu, đề xuất và báo cáo kịp thời cho Phó Chỉ huy trưởng và Chỉ huy trưởng trong triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
 
- Các thành viên Trung tâm Chỉ huy chịu trách nhiệm tiếp nhận thông tin nóng, đột xuất, chỉ đạo xử lý các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.
 
- Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh; trong hoạt động, điều hành thuộc thẩm quyền. Thành viên Trung tâm Chi huy được thay mặt Trung tâm Chỉ huy tinh sử dụng  con dấu của cơ quan, đơn vị mình để triển khai các nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 theo ủy quyền và phân công nhiệm vụ của Chỉ huy trưởng.
 
- Theo thẩm quyền và căn cứ vào diễn biễn tình hình dịch bệnh, Trung tâm Chỉ huy tỉnh sẽ tổ chức họp giao ban trực tuyến với Trung tâm Chỉ huy của huyện, thị xã, thành phố để nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, chỉ đạo triển khai các biện pháp, giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
 
- Trung tâm Chỉ huy trực 24/7. Hằng ngày, các thành viên Trung tâm Chỉ huy gồm: Sở Y tế, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh cử cán bộ trực tại đơn vị để tiếp nhận thông tin và báo cáo Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng để kịp thời chỉ đạo xử lý hoặc báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo quốc gia và chỉ đạo, triển khai các giải pháp, biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo thẩm quyền.
 
Dưới đây là toàn văn 2 quyết định!

Các tin khác:

51-55 of 911<  ...  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ...  >

Văn nghệ Yên Bái

Văn nghệ Yên Bái vùng cao

Thư viện Video

cuộc thi Văn học nghệ thuật

YÊN BÁI CHUNG TAY PHONG CHỐNG DỊCH COVID-19

Giá sách văn nghệ

Lượt view

Visitor Counter