• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 12 (mở rộng): Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đề ra các giải pháp khả thi, hiệu quả, đảm bảo hoàn thành toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ đề ra
Ngày xuất bản: 14/04/2022 2:30:00 CH

Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái (mở rộng) đã hoàn thành chương trình đề ra.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị

 

Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 14/4, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 12 (mở rộng) tiếp tục với phần trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến thảo luận tại các tổ; tiến hành thảo luận tại hội trường, thông qua Nghị quyết và bế mạc Hội nghị.

Trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến thảo luận tại tổ, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn cho biết đã có 48 ý kiến tham gia vào nội dung báo cáo, tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại Hội nghị. Trong đó, 100% ý kiến nhất trí với dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I/2022, phương hướng, nhiệm vụ quý II/2022 của Tỉnh ủy.

Chủ  tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn  trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến thảo luận tại tổ.

Đối với phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, có ý kiến đề nghị tỉnh quan tâm, tiếp tục giao bổ sung kế hoạch làm đường giao thông nông thôn năm 2022; sớm ban hành Hướng dẫn thực hiện các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao theo Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ (thuộc thẩm quyền cấp tỉnh) để các địa phương có cơ sở đánh giá và chỉ đạo tổ chức thực hiện; sớm phê duyệt Dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm cây dược liệu Khôi Nhung; chỉ đạo các đoàn thể tỉnh tiếp tục làm tốt công tác vận động, tuyên truyền người dân tích cực giữ gìn vệ sinh môi trường, nhất là tại các xã đã đạt chuẩn và đang xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo các ngành chức năng điều chỉnh tiến độ giải ngân các dự án phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản theo Nghị quyết 69/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; đề nghị tỉnh quan tâm có chính sách hỗ trợ cho các địa phương để tổ chức đại hội chi bộ cấp cơ sở theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành; quan tâm bố trí công tác đối với cán bộ đoàn ở cơ sở hết tuổi đoàn vào công tác tại các vị trí việc làm ở cấp xã; đề nghị tỉnh sớm cho chủ trương để các địa phương tổ chức thi tuyển công chức cấp xã; đề nghị tỉnh có lộ trình phù hợp khi thực hiện việc sáp nhập Bộ phận phục vụ hành chính công thành phố, bộ phận phục vụ hành chính công phường Đồng Tâm vào Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh...

Về Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác quy hoạch cán bộ, có ý kiến đề nghị tỉnh có chủ trương yêu cầu các ngành, địa phương tăng cường công tác rà soát, chủ động đề xuất phương án quy hoạch đối với đội ngũ cán bộ Đề án 11-ĐA/TU.

Đối với việc triển khai nhiệm vụ chuyển đối số tỉnh Yên Bái năm 2022, có ý kiến đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm đầu tư đồng bộ về nhân lực, trang thiết bị để bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu, các phần mềm phục vụ chuyển đổi số; đề nghị tỉnh nghiên cứu đưa một số chỉ tiêu liên quan đến chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số vào Bộ chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh...

Về việc triển khai nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050,  có ý kiến đề nghị dự kiến trong Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ giao Trạm Tấu phát triển 1.300 ha rừng sản xuất khoanh nuôi thành rừng tự nhiên; chỉ tiêu này rất khó khăn, đề nghị ngành Nông nghiệp, Tài nguyên và Môi trường xem xét lại diện tích này…

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã giải trình, làm rõ nhiều nội dung, đồng thời cho biết một số nội dung đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất về chủ trương, giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp thu và chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát, nghiên cứu thực hiện.

Đối với Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế số 02-QC/TU ngày 30/10/2020 quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 và Kế hoạch thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU ngày 08/8/2018 của Tỉnh ủy về "Xây dựng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035" năm 2022: 100% ý kiến đại biểu nhất trí.

 

Bí thư Huyện ủy Văn Yên Luyện Hữu Chung phát biểu ý kiến thảo luận tại Hội nghị

Trong phần thảo luận tại hội trường, các đại biểu đã tham gia ý kiến vào các nội dung liên quan đến tăng cường thu hút đầu tư; công tác luân chuyển cán bộ; giao tăng chỉ tiêu biên chế sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo; thực hiện kế hoạch giảm nghèo năm 2022; giá cả hàng hóa tăng cao ảnh hưởng đến đời sống nhân dân; tổ chức đại hội chi bộ; chế độ chính sách đối với các xã đặc biệt khó khăn khi đặt chuẩn nông thôn mới; cụ thể hóa thực hiện các nghị quyết; quan tâm đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành; tạo điều kiện cho nông dân tiêu biểu đi học tập kinh nghiệm…

Đối với các ý kiến trên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu, giải trình và giao các ngành chức năng nghiên cứu tham mưu, đề xuất, phương án triển khai.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy làm rõ một số ý kiến của các đại biểu thảo luận tại Hội trường.

Sau 1,5 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 12 (mở rộng) đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đã đề ra. Các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị.

 

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị của năm 2022 và cả nhiệm kỳ.

Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Đức Duy phát biểu bế mạc Hội nghị.

 

Đối với kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I/2022; phương hướng nhiệm vụ quý II/2022 và trong thời gian tới, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, bài bản, quyết liệt các nghị quyết, chỉ thị, đề án, chính sách, quy định, hướng dẫn của của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành cho cả nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời rà soát, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Chương trình hành động số 56-CTr/TU của Tỉnh ủy, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đề ra các giải pháp khả thi, hiệu quả, đảm bảo hoàn thành toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Trong đó, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, các đề án cơ cấu lại ngành công nghiệp, dịch vụ; các chính sách về hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản, công nghiệp, dịch vụ, hỗ trợ thu hút đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế giai đoạn 2021-2025. Tranh thủ, nắm bắt thời cơ, đẩy mạnh quảng bá, phát triển mạnh thương mại, dịch vụ, du lịch. Tích cực đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn. Chủ động thực hiện hiệu quả kịch bản thu ngân sách, kế hoạch đầu tư công và giải ngân xây dựng cơ bản. Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản. Nâng cao năng lực, chất lượng dự báo, cảnh báo, phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là mưa lũ, sạt lở đất.

Chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022; làm tốt công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động; nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; phòng chống, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19. Bảo đảm an sinh xã hội gắn với quản lý xã hội an toàn, lành mạnh; triển khai hiệu quả Kế hoạch giảm nghèo bền vững năm 2022. Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, gắn với thực hiện kế hoạch xây dựng cong người Yên Bái “thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”. Triển khai nghiêm túc Kế hoạch nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân năm 2022; tiếp tục nhân rộng các mô hình “Gia đình hạnh phúc”, “Khu dân cư hạnh phúc”, “Cơ quan, đơn vị hạnh phúc”, “Trường học hạnh phúc” trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị theo các chương trình, kế hoạch đã đề ra. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cấp ủy, chính quyền các cấp; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đẩy mạnh chuyển đổi số. Phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết đoàn viên, hội viên, nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Về sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Tờ trình và dự thảo Quy định trình Hội nghị. Giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo hoàn thiện, sớm ban hành và tổ chức thực hiện ngay trong quý II/2022.

Về quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị và Quy định số 26-QĐ/TU ngày 06/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác quy hoạch cán bộ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, Thủ trưởng cơ quan khẩn trương cụ thể hóa và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; góp phần nâng cao chất lượng quy hoạch cán bộ, đồng bộ với các khâu của công tác cán bộ. Trọng tâm là xây dựng tiêu chuẩn, điều kiện, xác định đối tượng cụ thể đối với các chức danh quy hoạch do cấp mình quản lý; tiến hành rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031.

Về Kế hoạch thực hiện Đề án 11-ĐA/TU ngày 08/8/2018 của Tỉnh ủy về “Xây dựng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035” trong năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương tiến hành quy trình tuyển chọn, giới thiệu bổ sung cán bộ tham gia Đề án theo Kế hoạch số 74-KH/TU ngày 06/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đảm bảo chất lượng, tiến độ, lựa chọn được những cán bộ đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tổ chức thực hiện quy trình tuyển chọn, bổ sung cán bộ tham gia Đề án; tổ chức khóa đào tạo, bồi dưỡng năm 2022; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ các nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và 2025-2030, 2026-2031 với đối tượng quy hoạch là các cán bộ thuộc đề án.

Về Báo cáo kết quả bước đầu triển khai thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TU ngày 22/7/2021 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai nghiêm túc Nghị quyết số 51-NQ/TU của Tỉnh ủy, Chương trình hành động số 195-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 79/KH-UBND của UBND tỉnh, thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2022 và các chủ trương, nghị quyết, chương trình, đề án, chính sách của Trung ương và của tỉnh về chuyển đổi số. Khẩn trương cụ thể hóa vào các chương trình, kế hoạch công tác năm 2022, nhằm đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả quá trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, trước hết là các mô hình thí điểm về chuyển đổi số.

Về Báo cáo tiến độ công tác lập Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc lập Quy hoạch tỉnh, các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên danh tư vấn khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra tại Báo cáo của Ban cán sự đảng UBND tỉnh; thực hiện nghiêm túc các kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch tỉnh đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1421/QĐ-TTg về việc phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các sở, ngành, địa phương bố trí tối đa các nguồn lực cho công tác lập quy hoạch tỉnh; chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về chất lượng, nội dung và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

Nhấn mạnh trong thời gian tới, có rất nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng cần tập trung triển khai thực hiện với yêu cầu cao về chất lượng và tiến độ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đề nghị các các sở, ngành, địa phương tiếp tục phát huy tinh thần năng động, chủ động, sáng tạo, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, cùng với toàn Đảng bộ tỉnh nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị năm 2022 đã đề ra.

Theo nguồn: yenbai.gov.vn

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter