• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Bế mạc Kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII: Thông qua 17 nghị quyết quan trọng
Ngày xuất bản: 14/12/2017 11:25:52 SA

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII đã thành công tốt đẹp.

Với sự nhất trí cao của các đại biểu, Kỳ họp đã thông qua 17 nghị quyết quan trọng liên quan đến thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và những năm tiếp theo.

 

 

Các đại biểu thông qua Nghị quyết Kỳ họp.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2018 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa then chốt quan trọng, quyết định đến kết quả thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Tỉnh đã xác định chủ đề năm 2018 là: "Đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục sắp xếp bộ máy và tinh giản biên chế hệ thống chính trị; tăng cường thu hút đầu tư; tập trung nguồn lực xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông".

Theo đó, trên cơ sở phân tích, dự báo những thuận lợi và khó khăn, HĐND tỉnh thống nhất cao hệ thống chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của UBND tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, bám sát chương trình, kế hoạch của Trung ương, của Tỉnh ủy thực hiện hiệu quả Nghị quyết HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 đã đề ra.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh khẩn trương ban hành các quyết định để cụ thể hóa nghị quyết HĐND tỉnh được thông qua tại Kỳ họp và chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Trước mắt tổ chức ngay Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước và đầu tư công năm 2018 để các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện.

Thường trực HĐND tỉnh, các ban và các tổ đại biểu HĐND tỉnh báo cáo với cử tri kết quả Kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh; lắng nghe và phản ánh kịp thời những ý kiến, kiến nghị của cử tri với HĐND tỉnh đồng thời giám sát chặt chẽ các cơ quan chức năng trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri và công dân.

 

 Các nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khóa XVIII:

 

1. Nghị quyết về Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Yên Bái.

2. Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2016.

3. Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị quyết số 47/2016/NQ-HÐND ngày 23/12/2016 của HĐND tỉnh Yên Bái về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2017, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách địa phương, giai đoạn 2017 - 2020.

4. Nghị quyết về quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030.

5. Nghị quyết về danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2018; sửa đổi, bổ sung một số nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.

6. Nghị quyết về Quy định chế độ hỗ trợ đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Yên Bái và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

7. Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 25/2015/NQ-HĐND ngày 15/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tại 72 xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2020.

8. Nghị quyết về Quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao của tỉnh Yên Bái.

9. Nghị quyết về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

10. Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018.

11. Nghị quyết về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành.

12. Nghị quyết  về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái năm 2018.

13. Nghị quyết về giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước năm 2018 - nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương.

14. Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2018.

15. Nghị quyết về biên chế công chức hành chính; biên chế các hội có tính chất đặc thù, chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Yên Bái năm 2018.

16. Nghị quyết về sáp nhập, đổi tên thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn huyện Trấn Yên.

17. Nghị quyết về quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế theo Thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15/3/2017 của Bộ Y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

 

Theo nguồn: báo Yên Bái điện tử

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter