• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Tỉnh Yên Bái tham dự Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng
Ngày xuất bản: 30/11/2017 1:53:36 CH

Trong 1,5 ngày, từ ngày 29/11 đến hết buổi sáng ngày 30/11, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 6 khóa XII của Đảng. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Minh Chính- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Võ Văn Thưởng- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương…

 

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái tham dự Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng.

 

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Dương Văn Thống- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Đỗ Đức Duy- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, MTTQ và các đoàn thể tỉnh; các đồng chí Thường trực, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo, Tuyên huấn các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, báo cáo viên cấp huyện và tương đương. Các đại biểu huyện Mù Cang Chải, Lục Yên, thị xã Nghĩa Lộ tham gia học tập tại điểm cầu ở địa phương.

Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XII họp từ ngày 4-11/10/2017 đã ban hành các nghị quyết, kết luận rất quan trọng, trong đó có 4 nghị quyết: Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW về “Công tác dân số trong tình hình mới”. Đây là những quyết sách quan trọng của Đảng đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách, là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.

 

 

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng trực tiếp giới thiệu, quán triệt nội dung cơ bản của các Nghị quyết. Cụ thể, Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, đặt ra mục tiêu đến năm 2021 cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn một số tổ chức và các đầu mối bên trong của từng tổ chức theo hướng giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian, giảm cấp phó. Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện một số quy định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị để kịp thời khắc phục tình trạng trùng lặp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý; Thực hiện thí điểm một số mô hình mới về tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm chức danh để tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, góp phần làm rõ về lý luận và thực tiễn; Sắp xếp thu gọn hợp lý các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định về quy mô dân số, diện tích tự nhiên và giảm số lượng thôn, tổ dân phố; Giảm tối thiểu 10% biên chế so với năm 2015.

Từ năm 2021 đến năm 2030: Hoàn thành việc nghiên cứu và tổ chức thực hiện mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể của nước ta trong giai đoạn mới; giảm biên chế; Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, tổ chức, khắc phục được tình trạng chồng chéo, trùng lắp hoặc bỏ sót chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; Tiếp tục cụ thể hoá, thể chế hoá chủ trương, nghị quyết, kết luận của Đảng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy bằng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Phân định rõ và tổ chức thực hiện mô hình chính quyền nông thôn, đô thị, hải đảo và đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt; Cơ bản hoàn thành việc sắp xếp thu gọn các đơn vị hành chính cấp huyện, xã và thôn, tổ dân phố theo tiêu chuẩn quy định.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập từ nay đến năm 2030: Thực hiện có hiệu quả theo lộ trình, mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Trung ương 6 khoá XII về "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập".

Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, với mục tiêu giai đoạn đến năm 2021, cơ bản hoàn thành việc thể chế hóa các chủ trương của Đảng về đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập; Giảm mạnh về đầu mối, tối thiểu bình quân cả nước giảm 10% đơn vị sự nghiệp công lập. Giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015. Cơ bản chấm dứt số hợp đồng lao động không đúng quy định trong các đơn vị sự nghiệp công lập (trừ những đơn vị đã bảo đảm tự chủ tài chính); Phấn đấu có 10% đơn vị tự chủ tài chính, giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2011- 2015; Hoàn thành cơ bản việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện thành công ty cổ phần (trừ các bệnh viện và trường học); Hoàn thành lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công (tính đủ tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và khấu hao tài sản) đối với một số lĩnh vực cơ bản như y tế, giáo dục- đào tạo, giáo dục nghề nghiệp.

Giai đoạn đến năm 2025 và 2030, hoàn thiện đầy đủ và đồng bộ hệ thống pháp luật để thể chế hóa các chủ trương của Đảng về đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức và hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập.

Đến năm 2025, tiếp tục giảm tối thiểu bình quân cả nước 10% đơn vị sự nghiệp công lập và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021. Chấm dứt số hợp đồng lao động không đúng quy định trong các đơn vị sự nghiệp công lập (trừ các đơn vị bảo đảm tự chủ tài chính); Phấn đấu có tối thiểu 20% đơn vị tự chủ tài chính; 100% đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện hoàn thành chuyển đổi thành công ty cổ phần; Tiếp tục giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2016- 2020.

Đến năm 2030, tiếp tục thực hiện việc giảm đầu mối, phấn đấu chỉ còn các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ quản lý nhà nước và các đơn vị cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu; Giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2025; Giảm bình quân 15% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2021- 2025.

Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, với mục tiêu đến năm 2025, tuổi thọ trung bình khoảng 74,5 tuổi, số năm sống khỏe đạt tối thiểu 67 năm; Tỉ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% dân số. Tỉ lệ chi trực tiếp từ tiền túi của hộ gia đình cho y tế giảm còn 35%; Tỉ lệ tiêm chủng mở rộng đạt tối thiểu 95% với 12 loại vắc xin. Giảm tỉ suất tử vong trẻ em: Dưới 5 tuổi còn 18,5‰; dưới 1 tuổi còn 12,5‰; Tỉ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi của trẻ em dưới 5 tuổi dưới 20%. Tỉ lệ béo phì ở người trưởng thành dưới 12%. Chiều cao trung bình thanh niên 18 tuổi đối với nam đạt 167 cm, nữ 156 cm; Phấn đấu trên 90% dân số được quản lý sức khỏe; 95% trạm y tế xã, phường, thị trấn thực hiện dự phòng, quản lý, điều trị một số bệnh không lây nhiễm; Đạt 30 giường bệnh viện, 10 bác sĩ, 2,8 dược sĩ đại học, 25 điều dưỡng viên trên 10.000 dân. Tỉ lệ giường bệnh tư nhân đạt 10%; Tỉ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế đạt trên 80%.

Đến năm 2030, tuổi thọ trung bình khoảng 75 tuổi, số năm sống khỏe đạt tối thiểu 68 năm; Tỉ lệ tham gia bảo hiểm y tế trên 95% dân số. Tỉ lệ chi trực tiếp từ tiền túi của hộ gia đình cho chăm sóc y tế giảm còn 30%; Bảo đảm tỉ lệ tiêm chủng mở rộng đạt 95% với 14 loại vắc xin. Giảm tỉ suất tử vong trẻ em: Dưới 5 tuổi còn 15‰; dưới 1 tuổi còn 10‰; Tỉ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi của trẻ em dưới 5 tuổi dưới 15%; khống chế tỉ lệ béo phì ở người trưởng thành dưới 10%. Chiều cao trung bình thanh niên 18 tuổi đối với nam đạt 168,5 cm, nữ 157,5 cm; Phấn đấu trên 95% dân số được quản lý sức khỏe; 100% trạm y tế xã, phường, thị trấn thực hiện dự phòng, quản lý, điều trị một số bệnh không lây nhiễm; Đạt 32 giường bệnh viện, 11 bác sĩ, 3,0 dược sĩ đại học, 33 điều dưỡng viên trên 10.000 dân. Tỉ lệ giường bệnh tư nhân đạt 15%; Tỉ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế đạt trên 90%; Cơ bản chấm dứt các dịch bệnh AIDS, lao và loại trừ sốt rét.

Nghị quyết số 21- NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới với mục tiêu giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bố, chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ tác động qua lại với phát triển kinh tế- xã hội. Duy trì vững chắc mức sinh thay thế; đưa tỉ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hoá dân số; phân bố dân số hợp lý; nâng cao chất lượng dân số, góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững.

Đồng chí Dương Văn Thống- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị

Sau thời gian 1,5 ngày, các đại biểu tham dự Hội nghị đã phát huy cao trách nhiệm, tập trung lắng nghe, tiếp thu những vấn đề cơ bản, cốt lõi của 4 nghị quyết. Trên cơ sở đó để chỉ đạo học tập, quán triệt và vận dụng vào quá trình tổ chức thực hiện tại địa phương, đơn vị, ngành mình. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cáo tinh thần học tập, nghiên cứu Nghị quyết của các đại biểu trong 1,5 ngày vừa qua. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các đảng uỷ, tỉnh uỷ, thành uỷ và các tổ chức Đảng ngay sau hội nghị này tiếp tục tổ chức quán triệt nội dung Nghị quyết tại địa phương, đơn vị mình theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định; bố trí thời gian hợp lý để thảo luận chương trình hành động, xây dựng lộ trình thực hiện sát với thực tế, kiên quyết khắc phục hiện tượng sao chép chương trình, kế hoạch hành động của cấp trên để thành kế hoạch cấp dưới; làm tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện Nghị quyết, tạo sự đồng thuận trong Đảng, trong xã hội; phát huy vai trò trách nhiệm của các cơ quan báo chí, xuất bản Trung ương và  địa phương, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong nhân rộng các mô hình thực hiện Nghị quyết cũng như đấu tranh chống các luận điệu quan điểm sai trái, nói xấu, chống đối, xuyên tạc các quan điểm Nghị quyết của Đảng. Đồng chí cũng nhấn mạnh thêm: Cấp uỷ, người đứng đầu địa phương đơn vị tăng cường đôn đốc công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết một cách thường xuyên, kịp thời biểu dương, khen thưởng những mô hình làm tốt cũng như nhắc nhở những đơn vị, cá nhân làm không hiệu quả các nội dung Nghị quyết.

Để việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XII) mang lại hiệu quả thiết thực, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống nhấn mạnh: Việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 là một quá trình lâu dài, thường xuyên và liên tục, đòi hỏi cấp ủy, chính quyền các cấp, lãnh đạo các ngành, các địa phương, đơn vị tiếp tục nhận thức rõ hơn ý nghĩa, tầm quan trọng của các nghị quyết mà Trung ương đã ban hành. Từ đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập Nghị quyết trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, tập trung vào những nội dung cốt lõi, trọng tâm của Nghị quyết. 

Các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương và Kế hoạch số 65 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cần tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt  sâu rộng Nghị quyết, tiếp tục tổ chức các lớp học, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết một cách cụ thể, tránh hình thức để đảm bảo thống nhất từ tư tưởng đến nhận thức; bám sát hướng dẫn việc học tập Nghị quyết của Trung ương và của tỉnh để triển khai thực hiện một cách sáng tạo, có hiệu quả ở địa phương, đơn vị mình, sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

                                                                                                                                                                                                                    P.V

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter