• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Chủ đề Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ
Ngày xuất bản: 23/09/2020 2:31:46 SA

Trần Thi

Chủ đề Đại hội Đảng không phải là khẩu hiệu mà là mục tiêu khái quát nhất và cũng là chủ yếu nhất, cái đích phải phấn đấu đạt được trong nhiệm kỳ của một đảng bộ. Kết cấu chung chủ đề của một Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh phải thể hiện định hướng của Trung ương, sự hòa nhập trong xu thế phát triển chung của đất nước, đồng thời phải thể hiện bản sắc riêng, mục tiêu phù hợp với điều kiện cụ thể của từng tỉnh. Đại hội Đảng bộ tỉnh ta lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2021- 2025 với chủ đề: Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc; quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Chủ đề Đại hội Đảng bộ tỉnh tuy bao trùm định hướng phát triển của tỉnh 5 năm tới, nhưng ngắn gọn, cô đọng, súc tích, dễ hiểu, dễ nhớ,  bám sát chỉ đạo của Trung ương và đặc thù của tỉnh.

Đảng ta là đảng cầm quyền, Đảng duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng luôn là tấm gương hy sinh, phấn đấu không mệt mỏi vì độc lập dân tôc, vì hạnh phúc của nhân dân, xứng đáng là người đại diện cho quyền lợi của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Vì vậy Đảng luôn yêu cầu mỗi đảng viên của Đảng phải không ngừng rèn luyện, học tập, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức để ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ trong mỗi giai đoạn cách mạng Việt Nam. Đấy cũng là nhiệm vụ chính để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Trong Di chúc, Bác căn dặn: Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Bất kỳ nhiệm kỳ Đại hội đảng cấp nào cũng phải nhấn mạnh việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; Đảng cũng có nhiều Nghị quyết chuyên đề về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, bảo đảm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, như : Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII. Từ khi nước ta thực hiện nền kinh tế thị trường, định hướng Xac hội chủ nghĩa làm cho đất nước có bước phát triển mạnh mẽ, tuy nhiên mặt trái của cơ chế thị trường làm ảnh hưởng không nhỏ đến xã hội, nhất làvề tàn phá môi trường, hối lộ, tham nhũng, suy thoái phẩm chất đạo đức. Chính vì vậy đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực là một trong những việc làm cấp bách trong Đảng là điều kiện tiên quyết bảo đảm cho Đảng trong sạch, vững mạnh. Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị, những đảng viên của Đảng có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực được Đảng phân công hoặc giới thiệu bầu vào các chức danh chủ chốt trong hệ thống chính quyền và các tổ chức chính trị, xã hội. Cho nên xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tích cực đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực là việc làm tất yếu và thường xuyên.

Đoàn kết là sức mạnh của Đảng và của toàn dân tộc. Đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc, nhờ có đoàn kết mà dân tộc Việt Nam chiến thắng tất cả mọi kẻ thù xâm chiếm đất nước. Khi nói về đoàn kết,Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công đại thành công. Trong bản Di chúc của Bác, Người căn dặn: “Cần phải giữ gìn sự đoàn kết, nhất trí trong đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Qua bốn nghìn năm dựng nước và giữ nước, nhân dân Yên Bái cùng với nhân dân cả nước luôn đoàn kết chống thiên tai, chống giặc ngoại xâm, xây dựng quê hương đất nước. Từ chống thực dân, phong kiến giành độc lập dân tộc, đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và trong công cuộc xây dựng, đổi mới đất nước, người dân Yên Bái luôn đoàn kết một lòng dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng với cả nước đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Vì vậy, chủ đề Đại hội Đảng bộ tỉnh lần này cũng như nhiều nhiệm kỳ trước đều nhấn mạnh phải phát huy truyền thống đoàn kết. Yên Bái chúng ta là tỉnh miền núi, nhiều dân tộc, trình độ dân trí còn thấp so với nhiều tỉnh đồng bằng và Trung du, kinh tế chậm phát triển, khó khăn nhiều mặt, nhưng người dân Yên Bái trong hoàn cảnh nào cũng đều phát huy ý chí tự lực, tự cương, khát vọng vươn lên, khắc phục tư tưởng chông chờ, ỷ lại, không cam chịu đói nghèo, không cam chịu ở lại phía sau. Đây là một thế mạnh, nội lực to lớn mà Đảng bộ luôn luôn động viên, khuyến khích các địa phương, các thành phần kinh tế và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy, làm cho diện mạo quê hương ngày càng đổi thay.

Một vế rất quan trọng được đề cập trong chủ đề Đại hội là: Đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Trải qua hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước do Đảng lãnh đạo, vị thế đất nước ta trên trường quốc tế càng được khẳng định. Trong phiên họp Chính phủ đầu tháng 7/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết: Ngân hàng Thế giới nhận định trong bối cảnh kinh tế thế giới suy giảm vì đại dịch COVID-19, nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam vẫn đạt 2,8%,  đứng thứ 5 thế giới và sẽ tăng lên 6,8% trong năm 2021. Công cuộc đổi mới đã đưa tỉnh có bước tiến vượt bậc: Quy mô nền kinh tế tăng mạnh, năm 2020 ước đạt `33.500 tỷ đồng, tăng 1,6 lần so với 2015; tổng vốn đầu tư trên địa bàn giai đoạn 2016- 2020 ước đạt 62.500 tỷ đồng, tăng 1,5 lần giai đoạn trước; xuất khẩu năm 2020 đạt 210 triệu USD, tăng gấp 3 lần năm 2015; thu cân đối ngân sách ước đạt 3.600 tỷ đồng, gấp 2,3 lần năm 2015. Đẩy mạnh công cuộc đổi mới là con đường tất yếu đưa tỉnh ta ngày càng phát triển. Trong dự thảo Văn kiện, giai đoạn 2020- 2025 quyết tâm đưa tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 100.000 tỷ đồng, tổng thu ngân sách năm 2025 đạt 7.000 tỷ đồng, Tỉnh ủy không chỉ tập trung lãnh đạo thực hiên công cuộc đổi mới như nhiệm kỳ vừa qua, mà đòi hỏi thực hiện công cuộc đổi mới một cách sáng tạo. Như vậy yêu cầu đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý phải nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng với yêu cầu thời kỳ công nghệ số; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tìm tòi cách làm hay, làm mới, áp dụng sáng tạo vào địa phương, đơn vị mình, mang lại hiệu quả cao nhất.

Thực hiện công cuộc đổi mới lần này Đảng bộ tỉnh đã chỉ ra cái đích trong 5 năm tới Đảng bộ và nhân dân Yên Bái phải đạt được là: Phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Trong bối cảnh mô hình “kinh tế nâu”, sử dụng năng lượng hóa thạch, bỏ qua vấn đề xã hội, suy thoái môi trường và suy giảm tài nguyên thiên nhiên, các nước phát triển chuyển dần sang “kinh tế xanh”. Nền “kinh tế xanh” là nền kinh tế thân thiện với môi trường, có mức phát thải thấp, sử dụng hiệu quả và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, bảo đảm tính công bằng về mặt xã hội. Xanh hóa sự phát triển được xác định là cách thức, phương thức để thực hiên phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt. Công cuộc đổi mới không chỉ tập trung vào kinh tế mà phải phát triển hài hòa với văn hóa, xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đảng ta đã xác định: Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, quốc phòng, an ninh là trng yếu và văn hóa  là nền tảng tinh thần của xã hội. Trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới, phát triển hài hòa các lĩnh vực trên sẽ h trợ nhau, bổ sung cho nhau đưa tỉnh ta phát triển toàn diện, vững chắc.

Trong thực hiện công cuộc đổi mới nhiệm kỳ này, Đảng bộ đòi hỏi đổi mới nhưng phải giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa riêng của địa phương Yên Bái, con người Yên Bái. Hội nghị Trung ương 5, khóa VIII đã ra Nghị quyết về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”, để thấy Trung ương đặc biệt coi trọng Văn hóa. Trong bối cảnh hội nhập, toàn cầu hóa, văn hoá các dân tộc Việt Nam phải phát huy và phát triển những giá trị riêng, độc đáo, đặc trưng của mình. Nội dung bản sắc con người Yên Bái trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIX với một nội hàm khá phong phú, đó là “thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”. Qua đó thấy con người Yên Bái trong tương lai gần vừa hiện đại vừa gi được bản sắc riêng của mình.

 Một nét mới thể hiện trong chủ đề Đại hội là đề cập đến con người, với khát vọng ai cũng mong muốn là Hạnh phúc. Ngay khi trở thành Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói với các nhà báo: Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc là làm cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta hoàn toàn được tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. Mang lại hạnh phúc cho đồng bào mình là mục đích, là nguyện vọng trong suốt cuộc đời cách mạng của Bác. Đảng và Nhà nước ta xác định con người là trung tâm; con người vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển. Các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước luôn khẳng định: Nhà nước ta là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Hạnh phúc con người được cụ thể hóa trong phương hướng phát triển đến năm 2025 của Đảng bộ là: Chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái tăng 15% so với năm 2020, tuổi thọ trung bình người dân đạt 74,5 tuổi, số năm sống khỏe đạt tối thiểu 68 năm, thu nhập bình quân đầu người (GRDP) đạt trên 60 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn quốc gia) mỗi năm giảm 4%.

Chủ đề Đại hội Đảng bộ tỉnh hai nhiệm kỳ trước đều đạt mục tiêu phấn đấu trở thành tỉnh khá trong vùng Tây Bắc, nhưng cũng rất khó khăn và chỉ dừng ở mức trung bình khá. Trong điều kiện “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” như hiện nay, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2025 là hoàn toàn có thể thực hiện được.

T.T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘;////////I, khóa XII...

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter