• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 

1. Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái là tổ chức Chính trị- xã hội- nghề nghiệp, nằm trong hệ thống công tác tư tưởng của Đảng và Nhà nước, đặt dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, đồng thời chịu sự quản lý Nhà nước chuyên ngành về lĩnh vực Hội đặc thù hoạt động ở địa phương.

2. Mục đích của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Yên Bái là tập hợp những người hoạt động Văn học Nghệ thuật trong tỉnh Yên Bái trên cơ sở tự nguyện, phấn đấu sáng tạo các tác phẩm văn học nghệ thuật, góp phần xây dựng nền văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái nói riêng và của Việt Nam nói chung, xây dựng cuộc sống và con người Việt Nam ngang tầm sự nghiệp đổi mới vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Hội kế thừa truyền thống văn hoá văn nghệ tốt đẹp của địa phương, của cả nước và trên thế giới; thực hiện tinh thần dân chủ sâu sắc của nền Văn học Nghệ thuật Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; sáng tạo ra những tác phẩm có giá trị truyền thống và hiện đại. Hội Liên hiệp VHNT Yên Bái có Tạp chí Văn nghệ Yên Bái là cơ quan ngôn luận của Hội, xuất bản mỗi tháng 1 kỳ nhằm đăng tải và giới thiệu tới công chúng những tác phẩm văn học nghệ thuật của các văn nghệ sỹ và những người yêu thích VHNT. Tạp chí là một trong ba cơ quan báo chí của tỉnh và hoạt động theo Luật Báo chí nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

3. Nguyên tắc hoạt động của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái là tổ chức theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, quyết định theo đa số và thực hiện theo chế độ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách được cụ thể hoá bằng các quy chế do Ban chấp hành phê duyệt.

4. Hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Yên Bái bao gồm công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại Yên Bái hoặc là cán bộ công chức, viên chức thuộc cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước đóng trên địa bàn tỉnh Yên Bái hoạt động trên các lĩnh vực Văn học Nghệ thuật.

 

 

 

 

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter

Văn nghệ Yên Bái số mới

Thư viện ảnh

      

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter