• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 27 mở rộng BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII của Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà
Ngày xuất bản: 17/10/2019 2:36:28 SA

          Sáng ngày 16/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII khai mạc Hội nghị lần thứ 27 (mở rộng) nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2019, bàn phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019; cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và các báo cáo chuyên đề trình Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh; phổ biến, quán triệt một số nghị quyết, quy định, kết luận của Bộ Chính trị và cho ý kiến, quyết định một số nội dung theo thẩm quyền. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã phát biểu khai mạc Hội nghị. Dưới đây là toàn văn bài phát biểu.

 

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

 

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh,

Thưa các đồng chí đại biểu các ban Đảng và Văn phòng Trung ương!

Thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 

Thưa toàn thể các đồng chí!

Thực hiện chương trình công tác, hôm nay BCH Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 27 mở rộng để cho ý kiến bước 1 vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, Báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu giai đoạn 2021 - 2030 và Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu giai đoạn 2021-2025; cho ý kiến vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và Kế hoạch đầu tư công năm 2020; đánh giá kết quả 9 tháng đầu năm, bàn nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019, quán triệt một số chỉ thị, quy định của Trung ương, cho ý kiến và quyết định một số nội dung quan trọng theo thẩm quyền. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy tôi chúc các đồng chí đại biểu sức khỏe, hạnh phúc, hoàn thành tốt chương trình Hội nghị đề ra!

Thưa các đồng chí!

Sau hơn 9 tháng thực hiện Chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy, với sự đổi mới, sáng tạo, tập trung, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đặc biệt việc phát huy cao độ vai trò, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, lĩnh vực phụ trách cấp tỉnh, cấp huyện và cơ sở cùng với sự chung tay nỗ lực của người dân và doanh nghiệp, tỉnh ta đã vượt qua những khó khăn, đạt được kết quả quan trọng và khá toàn diện. Cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đều bảo đảm tiến độ, nhiều chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ; một số nhiệm vụ được tập trung thực hiện bước đầu đã tạo thêm xung lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế (chỉ tiêu thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác); lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm chăm lo, giảm nghèo cơ bản hoàn thành kế hoạch; quốc phòng được bảo đảm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục có nhiều tiến bộ mới; chủ động chuẩn bị chu đáo, bài bản, chặt chẽ, đồng bộ đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tuy nhiên, kết quả đạt được sau 9 tháng chưa thực sự đáp ứng được kỳ vọng của BCH Đảng bộ tỉnh. Tốc độ tăng tốc của nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa được như mong muốn; trong đó một số chỉ tiêu quan trọng không bảo đảm tiến độ đề ra (giá trị sản xuất công nghiệp; thu ngân sách; giải ngân vốn đầu tư xây dựng; tổng vốn đầu tư phát triển; số doanh nghiệp thành lập mới...); công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu phi còn lúng túng, thiết quyết liệt. Sự năng động, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt của một số cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan cấp tỉnh chưa được phát huy đầy đủ, có mặt yếu kém; công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, các địa phương có việc còn bất cập; kỷ cương, kỷ luật công vụ của một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có cả một số người đứng đầu lĩnh vực, cơ quan, đơn vị chưa nghiêm, ảnh hưởng đến kết quả công việc chung của tỉnh và các địa phương.

 

Đề nghị các đồng chí thẳng thắn thảo luận, chỉ rõ những vướng mắc, bất cập trong thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, mô hình hiệu quả của ngành, địa phương mình để nhân rộng, đồng thời làm rõ những khó khăn, yếu kém, đề xuất giải pháp, biện pháp khả thi để khắc phục, bảo đảm hoàn thành thắng lợi toàn diện nhiệm vụ năm 2019.

Thưa các đồng chí!

Một trong những nội dung rất quan trọng của hội nghị lần này là cho ý kiến lần 1 vào dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội đại biểu lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh; Báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu giai đoạn 2021 - 2030 và Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu giai đoạn 2021 - 2025 phục vụ nghiên cứu tại Đại hội. Trong đó, Báo cáo chính trị là văn kiện trung tâm của Đại hội, là căn cứ cơ bản để xây dựng các văn kiện và báo cáo khác. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến Hội nghị BCH đảng bộ tỉnh lần thứ 26 về đề cương dự thảo Báo cáo Chính trị, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh đã tổng hợp, biên soạn rất khẩn trương, nghiêm túc nhằm đánh giá đúng kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh, đồng thời có nghiên cứu các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng trình Hội nghị BCH Trung ương lần thứ XII vừa qua để bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, liên thông những vấn đề cơ bản, cốt lõi về dự báo tình hình, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, những khâu đột phá, những nhiệm vụ trọng tâm của Đất nước 5 năm tới và định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; theo đó, căn cứ thực tiễn địa phương, những khó khăn, lợi thế của tỉnh, cùng những kết quả đã đạt được trong 5 năm qua để đánh giá và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong chặng đường 5 năm tới nhằm đáp ứng những kỳ vọng lớn của nhân dân các dân tộc trong tỉnh vào sự phát triển của tỉnh Yên Bái chúng ta.

Đề nghị Hội nghị nghiên cứu kỹ, thảo luận sâu vào các dự thảo báo cáo trình Hội nghị, tập trung vào những vấn đề lớn theo nội dung Tờ trình của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh để BTVTU chỉ đạo tiếp thu, hoàn thiện các báo cáo để tiếp tục thực hiện các bước lấy ý kiến tham gia, đóng góp tiếp theo.

 Thưa toàn thể các đồng chí,

Hội nghị lần này BCH Đảng bộ tỉnh sẽ được thông tin nhanh kết quả Hội nghị BCH Trung ương lần thứ 11, nghe quán triệt, nghiên cứu một số nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị; cho ý kiến vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước, Kế hoạch đầu tư công của tỉnh năm 2020 và thảo luận, quyết định ban hành Nghị quyết về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia theo Nghị quyết số 51 ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị. Đây là những nội dung đã được BTVTU chỉ đạo chuẩn bị kỹ lưỡng, chặt chẽ, nhất là Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và Kế hoạch đầu tư công của tỉnh năm 2020 được xây dựng theo hướng phấn đấu cao, tiếp tục đổi mới trong phân bổ, quản lý tài chính, ngân sách, nâng cao hiệu quả đầu tư công. Quá trình thảo luận, trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, đề nghị các đồng chí quan tâm đến mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tổ chức thực hiện, bảo đảm vừa hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2020 vừa tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh.

Thưa toàn thể các đồng chí,

 Hội nghị lần này có nhiều nội dung quan trọng, BTVTU thống nhất tiếp tục không sử dụng văn bản giấy và sẽ thảo luận, giải trình hoặc quyết định ngay các vấn đề để khắc phục những khó khăn, bất cập, vướng mắc theo thẩm quyền liên quan đến thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Với khối lượng công việc lớn, thời gian 1,5 ngày, đề nghị các đồng chí phát huy trách nhiệm, tham gia thảo luận tích cực, tâm huyết để Hội nghị hoàn thành tốt đẹp chương trình, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

 Với tinh thần đó, Tôi xin khai mạc Hội nghị lần thứ 27 BCH Đảng bộ tỉnh mở rộng; chúc toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc, thành công.

 Xin trân trọng cảm ơn!

 

Theo nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái

Tin khác

 • Hỗ trợ hộ nghèo và tặng sách tại xã Cảm Ân, huyện Yên Bình, Yên Bái
 • Phát biểu bế mạc của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà tại Kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII
 • Kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII: Thông qua 9 nghị quyết quan trọng
 • Toàn văn bài phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh khóa XVIII của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà
 • Khai mạc Kỳ họp thứ 17 - Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
 • Yên Bái: Kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh, 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất
 • Triển lãm Tranh cổ động chào mừng Kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh, 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất
 • Khối thi đua các Hội đặc thù sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
 • Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX thành công tốt đẹp
 • Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025
 • 1-10 of 806<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

  Văn nghệ Yên Bái số mới

  Đất và người Yên Bái qua ảnh

  Thư viện video

  Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

  Lượt truy cập

  Visitor Counter