Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023.

Nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và rèn luyện năng lực tư duy lý luận, năng lực nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học, nghệ thuật trên không gian mạng cho cán bộ, đảng viên; vừa qua, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Yên Bái đã ban hành Công văn số 111-CV/BCĐ yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi.

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023 được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam họp báo phát động ngày 1/2 tại Hà Nội.

Đối tượng dự thi là người Việt Nam và người nước ngoài. Các tác phẩm thể loại bài viết, mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 2 bài viết: 1 bài viết loại hình Tạp chí (Tạp chí in hoặc Tạp chí điện tử) và 1 bài viết loại hình Báo (Báo in hoặc Báo điện tử). Các tác phẩm thể loại âm thanh, hình ảnh, mỗi tác giả/ nhóm tác giả được gửi tối đa 3 tác phẩm dự thi: 1 tác phẩm báo nói, 1 tác phẩm báo hình, 1 tác phẩm dưới dạng video clip.

Chủ đề Cuộc thi tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, như: Giá trị khoa học, cách mạng và thời đại của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những đề xuất bổ sung, phát triển; chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; lý luận về đường lối đổi mới đất nước; bảo vệ, vận dụng và phát triển lý luận của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; những nội dung cốt lõi, nội dung mới của Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, các Hội nghị Trung ương khóa XIII; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, các phần tử cơ hội trên tất cả các lĩnh vực; tổng kết những kinh nghiệm quý, mô hình, cách làm hiệu quả và đề xuất giải pháp, kiến nghị để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Với tỉnh Yên Bái, Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh khuyến khích tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động công tác tại các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo; các sĩ quan, chiến sĩ lực lượng vũ trang; cán bộ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, truyền thống của tỉnh; đoàn viên, thanh niên...; riêng các tổ chức, đơn vị thành viên của Ban Chỉ đạo có phân bổ chỉ tiêu, số lượng tác phẩm tham gia  cụ thể.

Nội dung Công văn của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Yên Bái; Kế hoạch tổ chức và Thể lệ Cuộc thi do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ban hành cụ thể như sau:

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI CHÍNH LUẬN VỀ BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG LẦN THỨ BA, NĂM 2023

 

 

 

Các tin khác:

1-5 of 901<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

Văn nghệ Yên Bái

Văn nghệ Yên Bái vùng cao

Thư viện Video

cuộc thi Văn học nghệ thuật

YÊN BÁI CHUNG TAY PHONG CHỐNG DỊCH COVID-19

Giá sách văn nghệ

Lượt view

Visitor Counter