• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 8 (mở rộng)
Ngày xuất bản: 10/06/2021 8:53:00 CH

Như tin đã đưa, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (mở rộng) đã xem xét, thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; sơ kết, đánh giá kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và cho ý kiến vào các nội dung theo thẩm quyền.

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Thông qua dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Hội nghị đã thông qua dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, Chương trình hành động của Tỉnh ủy đã được các cơ quan tham mưu chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, khoa học; Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến 2 lần để bổ sung, hoàn thiện qua các bước trên nguyên tắc bám sát các quan điểm, định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá theo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để cụ thể hóa và vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tiễn của tỉnh.

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long trình bày Dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Quá trình xây dựng dự thảo đã đối chiếu, so sánh để lựa chọn, tích hợp các nội dung đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ với những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, Chương trình hành động số 10-CTr/TU thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX và 9 nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy đã ban hành để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Toàn tỉnh giảm 415 cơ quan, đơn vị sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 18, 19

Về kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII: với việc chủ động đi trước một bước trong sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết 39-NQ/TW, toàn tỉnh đã giảm 415 cơ quan, đơn vị. Trong đó có 169 cơ quan, đơn vị hành chính, 246 đơn vị sự nghiệp, bằng 26% tổng số đầu mối tổ chức, cơ quan, đơn vị năm 2015; giảm 1.281 cán bộ lãnh đạo cơ quan, đơn vị; giảm 5.201 biên chế công chức, viên chức…

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu được quán triệt Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch bổ sung của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập và làm theo Bác trong năm 2021 và cho ý kiến vào Báo cáo về việc giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, nhân sự các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu tham gia ý kiến thảo luận vào các nội dung dự thảo, báo cáo, các văn bản trình tại Hội nghị.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng đã chia tổ thảo luận các nội dung dự thảo, báo cáo, các văn bản trình tại Hội nghị liên quan đến kết cấu, bố cục dự thảo, đề xuất các nhiệm, giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện trên từng lĩnh vực; nêu những cách làm hay, hiệu quả trong sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế; chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện thí điểm một số mô hình mới về sắp xếp tổ chức bộ máy; phân tích chỉ rõ nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Đồng thời, đề xuất những vấn đề mới trong việc tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trong giai đoạn tới…

 

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết Hội nghị.

Trong phiên thảo luận tại tổ và hội trường, hầu hết các đại biểu bày tỏ đồng tình, nhất trí cao với các dự thảo báo cáo trình tại Hội nghị và những ý kiến, kiến nghị, những vấn đề quan tâm của các đại biểu cũng đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu, giải trình làm rõ…

Cũng nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã khen thưởng 39 tổ chức Đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền và 132 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền, giai đoạn 2015 – 2020; khen thưởng 37 tổ chức Đảng và 73 đảng viên có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 (ảnh trên). 

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy phát biểu kết luận Hội nghị.

Ban hành Chương trình hành động của cấp mình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đảm bảo thống nhất với Chương trình hành động của Tỉnh ủy 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy nhấn mạnh: Trên cơ sở Chương trình hành động của Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức Đảng xây dựng, ban hành Chương trình hành động của cấp mình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đảm bảo thống nhất với Chương trình hành động của Tỉnh ủy và phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị mình để triển khai thực hiện.

Ngay sau khi Chương trình hành động của Tỉnh ủy được ban hành, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị khẩn trương tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng và kịp thời cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao bảo đảm chất lượng và tiến độ đề ra. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ban hành Kết luận về tiếp tục thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế hệ thống chính trị tỉnh

Về báo cáo sơ kết 03 năm và dự thảo Kết luận tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cho rằng: Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế là một việc làm khó, phức tạp, nhạy cảm, đòi hỏi phải có sự quyết tâm cao, sự đồng thuận, đồng lòng vì mục tiêu chung. 

Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, Nghị quyết số 18, 19 đã được triển khai hết sức quyết liệt nhưng cũng rất thận trọng, bài bản, đồng bộ, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức chính trị, tạo sự thông suốt về tư tưởng, thống nhất trong hành động và đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ, đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được sắp xếp tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả hoạt động được nâng lên. Những kết quả đó đã đưa Yên Bái trở thành một trong những điểm sáng, điển hình tiêu biểu của cả nước, được Trung ương đánh giá cao.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu và căn cứ điều kiện thực tiễn, sự chỉ đạo của Trung ương để ban hành Kết luận về tiếp tục thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế hệ thống chính trị tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị khẩn trương tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị. Đồng thời cập nhật, bổ sung kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW năm 2021 của cấp mình, hoàn thành trong tháng 6/2021. Đồng thời, giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện, tổ chức tốt việc bầu cử các chức danh tại Kỳ họp thứ nhất - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX theo Luật định.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 hiện nay, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cần tiếp tục phát huy tinh thần năng động, chủ động, sáng tạo, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, cùng với toàn Đảng bộ tỉnh nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi mục tiêu kép "vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội", góp phần hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị năm 2021 đã đề ra.

Theo Báo Yên Bái điện tử

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter