• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Chương trình chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày xuất bản: 24/09/2020 7:32:00 CH

 Trong không khí vui mừng, phấn khởi chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, tối 24/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái long trọng tổ chức Chương trình đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đại biểu tham dự chương trình

Dự chương trình có đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh cùng các đoàn đại biểu đại diện cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Đỗ Đức Duy- Bí thư Tỉnh uỷ khoá XIX, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, Chủ tịch UBND tỉnh đã vui mừng báo cáo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với đồng bào, đồng chí trong tỉnh. Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Đại hội đã thảo luận, xác định phương hướng phát triển, mục tiêu tổng quát và 19 chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời thống nhất đề ra 3 đột phá, 7 nhiệm vụ trọng tâm và 19 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cơ bản, quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, nhằm định hướng, chỉ đạo toàn bộ quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong giai đoạn 5 năm tới.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đã sáng suốt bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX gồm 48 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực để đảm nhận những nhiệm vụ, trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh Yên Bái đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 18 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết. Cũng trong chương trình Đại hội, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 09 đồng chí, tín nhiệm tuyệt đối bầu đồng chí Đỗ Đức Duy giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Tạ Văn Long và Trần Huy Tuấn giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Thành công của Đại hội là động lực to lớn cổ vũ, động viên Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh chung sức, đồng lòng, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, nỗ lực vươn lên, phấn đấu hoàn thành toàn diện mục tiêu Nghị quyết Đại hội. Đồng chí kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, ngay sau Đại hội, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương cần khẩn trương quán triệt, học tập, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội. Cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo nghị quyết đại hội đảng các cấp thành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể của cấp mình; tiếp tục vận dụng sáng tạo phương thức "giao nhiệm vụ, khoán sản phẩm" trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm, tạo động lực, khí thế thi đua sôi nổi trong cả hệ thống chính trị và có sức lan tỏa, thu hút mạnh mẽ sự tham gia hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân; phát huy tinh thần chủ động, năng động, sáng tạo và đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương; tập trung phát huy tiềm năng, lợi thế và nguồn lực nội sinh cho phát triển; đồng thời, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc toàn tỉnh cùng chung sức, đồng lòng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX ngay từ năm đầu tiên của nhiệm kỳ 2020 - 2025, tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững trong những năm tiếp theo.

Tiếp tục chăm lo phát triển văn hóa - xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục - đào tạo; ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, thích ứng với cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, từng bước phát triển nền kinh tế số, xã hội số. Khơi dậy ý chí tự cường, khát vọng vươn lên, phát huy giá trị, bản sắc văn hóa các dân tộc và xây dựng con người Yên Bái “thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”, tạo sức mạnh nội sinh quan trọng để Yên Bái tăng tốc, bứt phá đi lên.

Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, tập trung xây dựng thế trận "lòng dân" gắn với quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Chăm lo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp ủy Đảng và năng lực quản lý, chỉ đạo, điều hành năng động, sáng tạo của chính quyền các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, hướng về cơ sở với nhiều cách làm sáng tạo, nhân rộng các mô hình hiệu quả, các điển hình tiên tiến, tạo sự đồng thuận xã hội trong triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, các doanh nhân và nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh cần tiếp tục phát huy cao độ truyền thống đoàn kết, ý thức trách nhiệm, không ngừng đổi mới, sáng tạo, khơi dậy mạnh mẽ ý chí, khát vọng vươn lên, nỗ lực cố gắng, cùng chung tay, góp sức với cấp ủy, chính quyền các cấp trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, tất cả vì một mục tiêu chung là quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá và hướng tới là tỉnh phát triển hàng đầu của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.

Đồng chí Giàng A Tông - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đoàn đại biểu đại diện cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tặng hoa chúc mừng thành công Đại hội

Ngay sau phần lễ là chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với chủ đề “Sắt son niềm tin theo Đảng” do các nghệ sĩ, diễn viên Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh và Nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc biểu diễn. Các tiết mục biểu diễn trong chương trình được dàn dựng công phu, chuyên nghiệp, có nội dung sâu sắc với những ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ và quê hương Yên Bái như: “Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam”, “Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ”, “Về Yên Bái múa điệu xòe hoa”, “Chợ phiên gặp gỡ”, “Hát về thành phố hôm nay” và “Yên Bái viết tiếp bản hùng ca”; Qua đó đã tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn Đảng, toàn dân; Khơi dậy mạnh mẽ ý chí, khát vọng vươn lên để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ mới.

Một số tiết mục trong Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với chủ đề “Sắt son niềm tin theo Đảng”

Nguyễn Tâm- Tuấn Vũ

 

Tin khác

 • Lễ ra mắt sách ảnh “Yên Bái- Đất và người” và Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVIII năm 2021 với chủ đề “Tổ qA uốc và mẹ”
 • Yên Bái gặp mặt các cơ quan báo chí, tuyên truyền nhân dịp xuân Tân Sửu 2021
 • Thành phố Yên Bái gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp đầu xuân Tân Sửu 2021
 • Thủ tướng chỉ đạo: Đẩy mạnh chiến lược khoanh vùng nhanh, phong tỏa hẹp, truy vết thần tốc
 • Công văn hỏa tốc của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID- 19 tỉnh Yên Bái về việc rà soát, lấy mẫu xét nghiệm giám sát sức khỏe người về từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
 • Thông cáo báo chí của Sở Y tế Yên Bái về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh ngày 7/2: Trong ngày ghi nhận 4 trường hợp F1
 • Tổng kết- Trao giải Cuộc thi sáng tác các tác phẩm VHNT về chủ đề “Thành phố Yên Bái hướng tới đô thị loại II”
 • UBND tỉnh yêu cầu thực hiện khai báo y tế đối với các trường hợp đi từ địa phương có dịch về Yên Bái
 • Yên Bái long trọng tổ chức Chương trình chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng và kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Yên Bái khai mạc Hội Báo xuân Tân Sửu 2021
 • 1-10 of 960<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

  Văn nghệ Yên Bái số mới

  Đất và người Yên Bái qua ảnh

  Thư viện video

  Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

  Lượt truy cập

  Visitor Counter