• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Khai mạc Hội nghị lần thứ 21 (mở rộng) Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XIX
Ngày xuất bản: 20/10/2023 3:09:00 CH

Sáng nay- 20/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị lần thứ 21 (mở rộng), nhằm thông tin nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023; thông qua Chương trình hành động của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2024; cho ý kiến vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước năm 2024, dự toán ngân sách địa phương năm 2024, phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2023 và kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2024- 2026 đồng thời quyết định một số nội dung khác theo thẩm quyền.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Đỗ Đức Duy- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Tạ Văn Long- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng và các ban xây dựng Đảng Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã nêu một số vấn đề có tính chất gợi mở để các đại biểu tham dự Hội nghị tập trung nghiên cứu, thảo luận. 

Về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Với tinh thần đoàn kết, sự quyết tâm, nỗ lực, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; bằng nhiều giải pháp sáng tạo, linh hoạt, đồng bộ, Yên Bái đã từng bước khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, nỗ lực triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của năm. 

Theo đánh giá sơ bộ, kết thúc 9 tháng đầu năm, cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ đều đã hoàn thành theo tiến độ, trong đó có một số chỉ tiêu đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 vẫn còn những tồn tại, hạn chế, có mặt yếu kém như trong dự thảo báo cáo đã đề cập. Bên cạnh những nguyên nhân khách quan, thì nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu từ thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ được giao tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, phân tích, làm rõ hơn kết quả đã đạt được; chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những tồn tại, hạn chế, yếu kém, nhất là đối với các chỉ tiêu quan trọng còn đạt thấp so với kế hoạch như: thu ngân sách, chỉ số sản xuất công nghiệp…; đề xuất, kiến nghị các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, hiệu quả để tăng tốc, quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của năm 2023 theo Chương trình hành động số 135-CTr/TU của Tỉnh ủy.

Về dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024,

đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đề nghị các đại biểu tập trung tập trung phân tích, dự báo đúng tình hình, những yếu tố ảnh hưởng, tác động, thuận lợi, khó khăn; đánh giá tính phù hợp, sát thực, khả thi từ quan điểm chỉ đạo, mục tiêu tổng quát, chủ đề của năm, phương châm hành động cho đến các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trên tinh thần quyết tâm phấn đấu ở mức cao nhất; đồng thời kiến nghị, đề xuất các giải pháp hiệu quả để tổ chức thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của năm 2024.

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Về dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước năm 2024; dự toán ngân sách địa phương, phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2024 và Kế hoạch tài chính, ngân sách 3 năm 2024-2026, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ lưỡng tờ trình, hồ sơ, tài liệu, thảo luận dân chủ, khách quan, thống nhất thông qua về mặt chủ trương, để Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, hoàn thiện, trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết nghị thông qua làm căn cứ, cơ sở pháp lý để tổ chức triển khai thực hiện, phấn đấu cơ bản hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của nhiệm kỳ theo Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh.

Về dự thảo Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU ngày 08/8/2018 của Tỉnh ủy về xây dựng, tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; đồng thời, đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi, đột phá nhằm thực hiện hiệu quả Đề án trong thời gian tới.

Về dự thảo Báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TU ngày 20/01/2021 của Tỉnh ủy về bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu tập trung phân tích, làm rõ thêm những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết, đề án, chính sách của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; trên cơ sở đó, đề xuất, kiến nghị những nhiệm vụ, giải pháp căn cơ, bài bản để thực hiện hiệu quả Nghị quyết và các đề án, chính sách trong thời gian tới.

Đối với dự thảo Báo cáo việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã không đạt tiêu chí về quy mô dân số, diện tích tự nhiên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy nhấn mạnh: Phát huy kết quả và kinh nghiệm sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã từ nhiệm kỳ trước, đề nghị các đại biểu cần thống nhất về nhận thức, tư tưởng, nghiên cứu, tham gia ý kiến bổ sung, hoàn thiện phương án do Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất, bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ và khả thi; quá trình thực hiện phải thận trọng, bài bản, chặt chẽ với sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân; bảo đảm mục tiêu tinh gọn tổ chức bộ máy, kết hợp với nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

 

Quang cảnh Hội nghị.

Hội nghị cũng sẽ tổ chức quán triệt Kết luận số 63-KL/TW ngày 03/10/2023 của Ban Bí thư về chủ trương công tác đối với Công giáo Việt Nam, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, tiếp thu, kịp thời cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc Kết luận của Ban Bí thư, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức tôn giáo nói chung và Công giáo nói riêng trong tình hình mới. 

Hội nghị diễn ra trong 1,5 ngày, với nhiều nội dung rất quan trọng, cần có sự nghiên cứu sâu, thảo luận kỹ lưỡng trước khi quyết nghị thông qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ lưỡng, dân chủ thảo luận, tham gia ý kiến sâu sắc, chất lượng đối với tất cả các nội dung đệ trình để Hội nghị hoàn thành tốt chương trình đề ra.

Ngay sau phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã thông tin nhanh những nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ Tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2023, Kế hoạch năm 2024, Kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2024 – 2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020; nội dung tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong  thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; việc thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng và công tác cán bộ.

Tiếp đó, tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long đã trình bày báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023 và thông qua các tờ trình tại Hội nghị.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ diễn ra trong 1,5 ngày.

Theo Báo Yên Bái điện tử

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter