• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh khóa XVIII: Xem xét các đề án, tờ trình
Ngày xuất bản: 07/12/2018 3:13:40 SA

 Tiếp tục chương trình, trong phiên họp chiều 6/12, Kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh khóa XVIII đã tiến hành xem xét các đề án, tờ trình tại kỳ họp. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì và điều hành kỳ họp.

 

Các đại biểu nghiên cứu tờ trình tại kỳ họp

Nội dung các đề án, tờ trình tại Kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh khóa XVIII:

*Thống nhất mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2019: Tỉnh Yên Bái đề ra mục tiêu tổng quát sẽ phát triển kinh tế nhanh, bền vững, cải thiện chất lượng tăng trưởng thông qua thực hiện quyết liệt các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế, trọng tâm là cơ cấu lại nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tăng cường thu hút đầu tư, tập trung nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội, đặc biệt là hạ tầng giao thông, hạ tầng khu công nghiệp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân. Phát triển toàn diện các lĩnh vực xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Quyết liệt phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Để thực hiện mục tiêu này, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Yên Bái năm 2019 được xây dựng gồm 31 chỉ tiêu và 8 giải pháp chủ yếu.

* Giao chỉ tiêu kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2019: UBND tỉnh trình HĐND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2018 là 2.568.034 triệu đồng/ kế hoạch vốn trung hạn còn lại của giai đoạn 2019 - 2020 là 5.146.722 triệu đồng, bằng 50%. Các nguồn vốn sự nghiệp kiến nghị HĐND tỉnh xem xét, phân bổ là 605.000 triệu đồng để bố trí cho các nguồn gồm: nguồn vốn sự nghiệp giáo dục và đào tạo; vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư lĩnh vực y tế; nguồn sự nghiệp giao thông của ngân sách cấp tỉnh; triển khai xây dựng kiến trúc chính quyền điện tử gắn với xây dựng đô thị thông minh tỉnh Yên Bái; nguồn vốn kiến thiết thị chính và chỉnh trang đô thị. Dự kiến giao từ các nguồn vốn khác của ngân sách Trung ương để triển khai thực hiện các dự án quan trọng, cấp bách của tỉnh là 611.631 triệu đồng.

* Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 -2020: Tổng kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2016-2020 tăng thêm 40.000 triệu đồng từ nguồn thu xổ số kiến thiết. Kế hoạch vốn còn lại giai đoạn 2018-2020 sẽ tăng thêm là 355.450 triệu đồng, gồm: Nguồn thu xổ số kiến thiết là 40.000 triệu đồng; nguồn vốn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2017 chưa thực hiện chuyển sang giai đoạn 2018-2020 là 200 triệu đồng; số vốn trong cân đối sau khi tính theo số giao của Bộ Kế hoạch và Đầu tư là 115.450 triệu đồng.

* Đề xuất chủ trương đầu tư Dự án cầu Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái: Tên dự án là Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Cổ Phúc với mục tiêu kết nối các xã phía hữu ngạn sông Hồng của huyện Trấn Yên với trung tâm huyện, hoàn thiện hệ thống giao thông của huyện Trấn Yên nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung. Tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương và khu vực, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân trong vùng dự án. Cầu được thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, tải trọng thiết kế HL 93. Chiều dài toàn cầu tính đến đuôi mố là 399,7m. Tổng mức đầu tư dự án dự kiến là 250.000 triệu đồng.

* Sửa đổi, bổ sung quy định về một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái: Thực hiện tăng thêm mức thu phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh theo lộ trình hợp lý để bảo đảm đến năm 2025 cơ bản bù đắp đủ chi phí cho công tác thu phí. Giai đoạn 2019-2020 điều chỉnh tăng bình quân khoảng 10% mức thu phí đối với tổ chức (giữ nguyên mức thu đối với các cá nhân, hộ gia đình); giai đoạn 2020-2025 điều chỉnh tăng thêm bình quân khoảng 15%; từ năm 2025 điều chỉnh tăng thêm khoảng 20%.

Điều chỉnh một số loại phí gồm: phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện; phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt; phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi; phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống; phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất...

* Dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2019: Dự toán ngân sách địa phương năm 2019 gồm dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn giao chỉ tiêu Pháp lệnh cho các địa phương, đơn vị là 3.000.000 triệu đồng. Trong quá trình điều hành phấn đấu tăng thu ngân sách lên mức 3.150.000 triệu đồng. Năm 2019 tạm dừng không thực hiện trích bổ sung vào Quỹ phát triển đất từ nguồn thu tiền sử dụng đất của ngân sách các cấp. Điều tiết cho ngân sách cấp tỉnh hưởng 100% khoản thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, phần ngân sách địa phương được hưởng. Dự toán thu ngân sách địa phương là 10.014.745 triệu đồng. Dự toán chi ngân sách địa phương là 9.980.745 triệu đồng.

Phân bổ dự toán chi của ngân sách cấp tỉnh năm 2019 được thực hiện như sau: tổng dự toán chi của ngân sách cấp tỉnh năm 2019 là 8.586.395 triệu đồng, được phân bổ cho các lĩnh vực, nhiệm vụ chi cụ thể bao gồm: chi các nhiệm vụ do ngân sách cấp tỉnh đảm nhiệm theo phân cấp là 4.078.738 triệu đồng; dự toán chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương là 1.586.227 triệu đồng; dự toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện, thị xã, thành phố là 2.921.430 triệu đồng.

* Phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017: Quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 2.516.602 triệu đồng. Về quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017: Tổng thu ngân sách địa phương: 10.376.313 triệu đồng; Tổng chi ngân sách địa phương: 10.027.294 triệu đồng. Quyết toán thu, chi ngân sách cấp tỉnh năm 2017: Tổng thu ngân sách cấp tỉnh: 8.933.669 triệu đồng; Tổng chi ngân sách cấp tỉnh: 8.705.537 triệu đồng.

* Quy định thời gian giao dự toán, phê chuẩn quyết toán ngân sách và thời hạn gửi báo cáo kế hoạch tài chính 5 năm, kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm trên địa bàn tỉnh Yên Bái: Đối tượng áp dụng là  HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, UBND, cơ quan tài chính các cấp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác tài chính, ngân sách.

Quy định cụ thể về thời hạn UBND gửi dự toán, phương án phân bổ ngân sách địa phương năm sau tới Ban của HĐND, Thường trực HĐND và HĐND cùng cấp; Thời gian UBND các cấp giao dự toán ngân sách địa phương năm sau cho các cơ quan, đơn vị và ngân sách địa phương cấp dưới; Thời hạn UBND tỉnh gửi kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm; Thời hạn UBND tỉnh gửi kế hoạch tài chính 05 năm; Thời hạn UBND các cấp gửi báo cáo quyết toán ngân sách địa phương đến Ban của HĐND cùng cấp để thẩm tra, gửi Thường trực HĐND cùng cấp quyết toán ngân sách địa phương để cho ý kiến trước khi trình HĐND và cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã; Thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã.

* Điều chỉnh, bổ sung  một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016-2020:

Bãi bỏ một số nội dung chính sách tại Điều 1, Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND ngày 15/12/2015 của HĐND tỉnhgồm chính sách hỗ trợ một lần cho hộ gia đình, nhóm hộ chăn nuôi trâu, bò với quy mô từ 30 con trâu, bò trở lên, mức hỗ trợ 30 triệu đồng/cơ sở; chính sách hỗ trợ 20% giống ngô lai cho hộ gia đình tham gia sản xuất ngô Đông trên đất hai vụ lúa, mức hỗ trợ không quá 320.000 đồng/ha.

Sửa đổi chính sách hỗ trợ một lần cho hộ gia đình chăn nuôi trâu, bò quy mô 10 con trở lên, thuộc Đề án phát triển chăn nuôi; sửa đổi chính sách hỗ trợ một lần cho hộ gia đình chăn nuôi dê với quy mô 100 con trở lên, thuộc Đề án phát triển chăn nuôi; sửa đổi chính sách hỗ trợ một lần cho hộ gia đình và cho nhóm hộ, hợp tác xã đóng mới lồng nuôi cá, thuộc Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản.

Bổ sung quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 bao gồm chính sách hỗ trợ thực hiện đề án phát triển trồng dâu, nuôi tằm tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2020 và định hướng đến năm 2025; chính sách hỗ trợ thực hiện Đề án hỗ trợ nâng cao chất lượng và xúc tiến thương mại cho các sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2020.

Sau khi xem xét các tờ trình, các đại biểu HĐND tỉnh đã được nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách về các tờ trình.

Sáng mai (7/12), HĐND tỉnh sẽ tiếp tục xem xét một số tờ trình.

 

Theo Cổng TTĐT tỉnh

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter