• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Kỳ họp thứ 14 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX: Lấy phiếu tín nhiệm đối với 29 người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu
Ngày xuất bản: 07/12/2023 6:39:00 CH

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 14 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, chiều 7/12, Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu.

 

Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu

 

Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu chỉ đạo tại phiên họp chiều ngày 7/12

Phát biểu chỉ đạo một số vấn đề liên quan trong việc lấy phiếu tín nhiệm, đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh: Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu là một việc làm hệ trọng, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân; giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, thực thi chức trách nhiệm vụ và là cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ. Do đó, việc tổ chức thực hiện phải thận trọng, đảm bảo đúng quan điểm chỉ đạo của Đảng, nghị quyết của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn của cấp trên.

Để việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đạt kết quả, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nghiên cứu kỹ lưỡng báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm, xem xét toàn diện, tổng thể trên hiệu quả công việc, đánh giá khách quan, trung thực, tiếp thu những ý kiến của cử tri để thực hiện nghiêm túc việc lấy phiếu tín nhiệm.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 29 chức danh do HĐND tỉnh bầu, gồm: Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng các ban của Hội đồng nhân dân; Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tham gia thảo luận tại tổ về các vấn đề có liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu, các đại biểu thống nhất cao với danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp và khẳng định công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp lấy phiếu tín nhiệm đã được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan, những người được lấy phiếu tín nhiệm thực hiện nghiêm túc, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch. Đồng thời bày tỏ mong muốn những người được lấy phiếu tín nhiệm cần phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đại biểu cơ quan dân cử, tiếp tục đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh và sự vững mạnh của bộ máy chính quyền địa phương.

 

Các đại biểu tham gia thảo luận tại tổ về các vấn đề có liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu

Về các vấn đề liên quan đến việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của người được lấy phiếu tín nhiệm, các đại biểu đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của 29 người được lấy phiếu tín nhiệm trong việc xây dựng báo cáo của cá nhân gửi đến đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nội dung báo cáo được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm quyền và đề cao trách nhiệm của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, thực hiện nghiêm túc theo quy định Nghị quyết số 96/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội khóa XV. Các đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Có lối sống giản dị, trung thực, khiêm tốn, đoàn kết; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Luôn tôn trọng, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, gương mẫu xây dựng đời sống văn hóa nơi cư trú. Trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, các đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm luôn nỗ lực phấn đấu, rèn luyện phẩm chất, phát huy năng lực, hiệu quả hoạt động nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh và hiệu lực, hiệu quả bộ máy chính quyền các cấp trong tỉnh, đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh nhà.

Việc kê khai tài sản, thu nhập của người được lấy phiếu tín nhiệm đã được thực hiện đúng quy định, góp phần thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí.

Tại phiên họp, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm với hình thức bỏ phiếu kín; trên mỗi lá phiếu có 3 ô, tương ứng với các mức tín nhiệm: tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp.

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Ban kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu. Kết quả, trong 29 người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bầu có 5 người có số phiếu tín nhiệm cao đạt 100%; 21 người có số phiếu tín nhiệm cao đạt từ 81,13% trở lên.

Tại phiên họp, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm với hình thức bỏ phiếu kín; phiếu kèm theo các ô tương ứng với ba mức độ tín nhiệm: tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp.

Tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu:

STT

Họ tên

Chức vụ

Tỷ lệ phiếu tín nhiệm

Tín nhiệm cao

Tín nhiệm

Tín nhiệm thấp

1

Ông Tạ Văn Long

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

52/53

(98,11%)

1

(1,89%)

0

2

Ông Vũ Quỳnh Khánh

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

53/53

(100%)

0

0

3

Bà Hoàng Thị Thanh Bình

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

49/53

(92,45%)

4

(7,55%)

0

4

Ông Nguyễn Minh Toàn

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh

48/53

(90,57%)

5

(9,43%)

0

5

Ông Hoàng Viễn

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

52/53

(98,11%)

1

(1,89%)

0

6

Bà Hoàng Thị Lan Hương

Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh

48/53

(90,57%)

5

(9,43%)

0

7

Bà Triệu Thị Bình

Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh

46/53

(86,79%)

7

(13,21%)

0

8

Ông Trần Huy Tuấn

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

52/53

(98,11%)

1

(1,89%)

0

9

Ông Nguyễn Thế Phước

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh

53/53

(100%)

0

0

10

Ông Ngô Hạnh Phúc

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

52/53

(98,11%)

1

(1,89%)

0

11

Bà Vũ Thị Hiền Hạnh

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

53/53

(100%)

0

0

12

Ông Trần Công Ứng

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

53/53

(100%)

0

0

13

Ông Đinh Đăng Luận

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

43/53

(81,13%)

10

(18,87%)

0

14

Ông Hồ Đức Hợp

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

35/53

(66,04%)

16

(30,19%)

2

(3,77%)

15

Ông Ngô Thanh Giang

Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

44/53

(83,02%)

8

(15,09%)

1

(1,89%)

16

Ông Đoàn Hữu Phung

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

50/53

(94,34%)

3

(5,66%)

0

17

Ông Vũ Vinh Quang

Giám đốc Sở Công Thương

45/53

(84,9%)

7

(13,21%)

1

(1,89%)

18

Ông Đỗ Việt Bách

Giám đốc Sở Giao thông vận tải

52/53

(98,11%)

1

(1,89%)

0

19

Ông Nguyễn Văn Trọng

Giám đốc Sở Nội vụ

49/53

(92,45%)

4

(7,55%)

0

20

Bà Nguyễn Thị Trang Nhung

Giám đốc Sở Tài chính

53/53

(100%)

0

0

21

Ông Vương Văn Bằng

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

42/53

(79,25%)

11

(20,75%)

0

22

Bà Lê Thị Hồng Vân

Giám đốc Sở Y tế

49/53

(92,45%)

4

(7,55%)

0

23

Bà Lê Thị Thanh Bình

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

42/53

(79,25%)

10

(18,86%)

1

(1,89%)

24

Ông Vũ Xuân Hợi

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

47/53

(88,68%)

6

(11,32%)

0

25

Ông Nguyễn Huy Cường

Giám đốc Sở Tư pháp

49/53

(92,45%)

4

(7,55%)

0

26

Ông Trần Việt Quý

Giám đốc sở Xây dựng

48/53

(90,56%)

5

(9,44%)

0

27

Ông Trần Xuân Thủy

Trưởng Ban Dân tộc tỉnh

47/53

(88,68%)

6

(11,32%)

0

28

Ông Nguyễn Kiều Phương

Chánh Thanh tra tỉnh

50/53

(94,34%)

3

(5,66%)

0

29

Ông Lê Minh Đức

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

51/53

(96,27%)

2

(3,73%)

0

 

Theo cổng TTĐT tỉnh Yên Bái

 

Tin khác

 • Công an tỉnh Yên Bái quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về an toàn lao động” xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái
 • Thường trực Tỉnh đoàn đến thăm, động viên các gia đình đoàn viên, thanh niên là công nhân gặp nạn trong vụ tai nạn lao động do sự cố điện tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái.
 • Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam chia buồn, thăm hỏi công nhân tử vong và bị thương do tai nạn lao động
 • Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy thăm hỏi gia đình các nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn lao động tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái
 • Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân bị tử vong do tai nạn lao động tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái
 • Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi nạn nhân bị thương đang điều trị tại bệnh viện
 • Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy thăm hỏi, động viên các nạn nhân vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái
 • Thông tin chính thức của UBND tỉnh Yên Bái về vụ việc tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần xi măng và Khoáng sản Yên Bái
 • Trường Chính trị tỉnh Yên Bái tổ chức tập huấn bồi dưỡng nhận thức, quản lý, điều hành trong hoạt động chuyển đổi số năm 2024.
 • Ban Tuyên giáo Trung ương gặp mặt các cơ quan báo chí xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du miền núi Bắc Bộ
 • 1-10 of 1027<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

  Văn nghệ Yên Bái số mới

  Đất và người Yên Bái qua ảnh

  Thư viện video

  Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

  Lượt truy cập

  Visitor Counter