• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Kỳ họp thứ 15 - HĐND tỉnh khóa XVIII: Xem xét các báo cáo, tờ trình và nhiều nội dung quan trọng
Ngày xuất bản: 28/11/2019 12:00:14 CH

Sau phát biểu khai mạc của đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Kỳ họp thứ 15 - HĐND tỉnh tiếp tục xem xét các báo cáo, tờ trình và nhiều nội dung quan trọng.

 

Quang cảnh Kỳ họp

30/32 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch

Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐND, ngày 15/3/2019 của HĐND tỉnh và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 do đồng chí Tạ Văn Long - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày tại Kỳ họp nêu rõ: Năm 2019 là năm tăng tốc để phấn đấu hoàn thành sớm các mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, bước vào thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh nền kinh tế của đất nước và của tỉnh có nhiều thuận lợi, nhưng cũng phải đối mặt với không ít những khó khăn, thách thức. Song với sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng; dự kiến hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch 30/32 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết HĐND tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 5 năm 2016 - 2020 đã đề ra.

 

Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Trong đó, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt 7,03%; giá trị xuất khẩu hàng hóa ước đạt 170 triệu USD, bằng 100% kế hoạch năm, tăng 30,3% so với năm 2018. Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM); đẩy mạnh phát triển các sản phẩm chủ lực, đặc sản, các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị. Trong năm, có 22 xã được công nhận đạt chuẩn NTM (bằng 100% kế hoạch năm), đưa tổng số xã được công nhận đạt chuẩn NTM trên địa bàn toàn tỉnh là 68 xã; huyện Trấn Yên đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí huyện NTM.

Năm 2019, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 12.000 tỷ đồng (bằng 100% kế hoạch năm, tăng 24,1% so với năm 2018); thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 3.250 tỷ đồng; đã cấp quyết định chủ trương đầu tư mới cho 54 dự án, với tổng vốn đăng ký 16.786 tỷ đồng (tăng 19 dự án, tăng 15.848 tỷ đồng so với năm 2018); thành lập mới 266 doanh nghiệp (bằng 100,4% kế hoạch năm), 95 hợp tác xã (bằng 158,3% kế hoạch năm), 2.250 tổ hợp tác (bằng 102,3% kế hoạch năm; tổng vốn đầu tư phát triển năm 2019 ước đạt 15.000 tỷ đồng (bằng 100% kế hoạch năm, tăng 35,8% so với năm 2018); nhiều công trình trọng điểm hoàn thành, đưa vào sử dụng đã góp phần tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trong tỉnh như: Cầu Bách Lẫm, cầu Tuần Quán...

Bên cạnh đó, tỉnh đã tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động. Xây dựng và triển khai quyết liệt kế hoạch chuyên đề về đào tạo nghề, giải quyết việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Trong năm có trên 30.000 lao động được đào tạo nghề (tăng 76,4% so với năm 2018), tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60% (hoàn thành sớm mục tiêu đào tạo nghề theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII trước 01 năm), 20.500 lao động được tạo việc làm mới (tăng 11,7% so với năm 2018), 5.300 lao động dịch chuyển từ lao động nông nghiệp sang lao động phi nông nghiệp (hoàn thành mục tiêu chuyển dịch 2% lao động theo kế hoạch năm 2019); tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Lĩnh vực văn hóa xã hội, thông tin và truyền thông, khoa học và công nghệ đạt nhiều kết quả tích cực; công tác bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được quan tâm; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được chú trọng qua đó tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; đổi mới, nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp.

Mục tiêu năm 2020, tỉnh Yên Bái tiếp tục bám sát chủ đề của năm là "Tiếp tục đẩy mạnh ba đột phá chiến lược; tích cực thu hút đầu tư; thúc đẩy khởi nghiệp; thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp"; tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế gắn với tăng trưởng xanh và đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho thu hút đầu tư, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; phát triển giáo dục và đào tạo, nhất là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; tập trung phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; thúc đẩy ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Thực hiện tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; phòng chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng bộ máy liêm chính, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế. Tăng cường công tác thông tin truyền thông, tạo đồng thuận xã hội. Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

 

Thông qua các báo cáo, tờ trình quan trọng

Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐND tỉnh cho thấy: Năm 2019, hoạt động của HĐND tỉnh có nhiều đổi mới, chất lượng hoạt động có nhiều chuyển biến. Công tác giám sát, khảo sát được tiến hành một cách khoa học, trong giám sát có sự phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND tỉnh với các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Chất lượng, hiệu quả các cuộc giám sát chuyên đề có nhiều chuyển biến, đi sâu vào những vấn đề nổi cộm, cấp bách được cử tri và nhân dân quan tâm. Công tác chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp có nhiều đổi mới và chất lượng. Công tác thẩm tra của các Ban được thực hiện thận trọng, kỹ lưỡng, theo đúng quy định về trình tự, thủ tục. Nhiều nghị quyết quan trọng của HĐND tỉnh được đông đảo cử tri và nhân dân trong tỉnh đánh giá cao, đồng tình ủng hộ. Các Ban HĐND tỉnh đã tích cực, chủ động nắm bắt thông tin, nghiên cứu tài liệu, trau dồi nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm hoạt động; mối liên hệ giữa các Ban chặt chẽ, thường xuyên nhất là trong hoạt động giám sát, khảo sát và thẩm tra. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn được đổi mới theo nhóm vấn đề. Công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND, các Ban HĐND và Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh với UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn có nhiều tiến bộ, trách nhiệm và đạt hiệu quả. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư và công tác tiếp xúc cử tri được thực hiện đúng quy định. Trong năm 2019, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tổ chức 27 hội nghị để các đại biểu tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp của HĐND tỉnh, với trên 2.500 cử tri tham dự, có 352 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND tỉnh; Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh đã tiếp tổng số 94 lượt, với 123 công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh.

Tại Kỳ họp, các đại biểu được nghe báo cáo về kết quả công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; báo cáo của UBND tỉnh về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri năm 2019; phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo của Toà án nhân dân tỉnh về công tác xét xử và thi hành án hình sự năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

 

Kỳ họp đã xem xét các tờ trình và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, gồm: Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái năm 2020; Tờ trình về giao chỉ tiêu kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2020; Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Yên Bái; Tờ trình về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư; cho ý kiến chấp thuận báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của một số dự án nhóm B sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Tờ trình về việc giao UBND tỉnh quyết định, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương do cấp tỉnh quản lý trong năm 2020; Tờ trình về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018; Tờ trình về dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020; kế hoạch tài chính ngân sách địa phương 3 năm 2020 - 2022; Tờ trình về việc thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2020 và điều chỉnh một số nghị quyết của HĐND tỉnh Yên Bái về thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ; Tờ trình về việc thông qua Bảng giá đất năm 2020 tại tỉnh Yên Bái; Tờ trình về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác năm 2020; Tờ trình về việc ban hành giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2020; Tờ trình về giao biên chế công chức hành chính, biên chế các hội có tính chất đặc thù, chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp tỉnh Yên Bái năm 2020; Tờ trình về việc quy định về nội dung chi, mức chi của các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Tờ trình về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết sửa đổi điểm c khoản 3 Điều 1 của Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND ngày 10/4/2017 của HĐND tỉnh về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2018 - 2021; Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 15/3/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết đặt tên các tuyến đường, công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên và đặt tên tuyến đường thuộc công trình cầu Bách Lẫm, cầu Tuần Quán, thành phố Yên Bái; Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về mức thưởng của tỉnh đối với xã, thôn (bản) trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2019 - 2020; Tờ trình về việc đề nghị thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp của HĐND tỉnh Yên Bái năm 2020.

 

Định hướng một số nội dung thảo luận tại tổ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu tập trung làm rõ kết quả đạt được trong thực hiện 32 chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; việc thực hiện ba khâu đột phá chiến lược; kết quả đạt được trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí năm 2019. Đồng chí đề nghị tập trung đánh giá về bối cảnh kinh tế - xã hội để từ đó đề ra mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp năm 2020; mạnh dạn đưa đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ để tạo sự phát triển bền vững cho tỉnh; trọng tâm là thúc đẩy nhanh chính quyền điện tử ở mọi cấp độ và xây dựng đô thị thông minh trong mọi lĩnh vực từ đó thay đổi tư duy trong công tác chỉ đạo điều hành các cấp; chú trọng phát triển các lĩnh vực theo hướng tăng trưởng xanh, thân thiện với môi trường; đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển văn hóa, xây dựng con người Yên Bái “thân thiện, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”; làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp.

Liên quan đến các tờ trình, đề án, dự thảo Nghị quyết, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu về các nhóm vấn đề trong dự thảo Nghị quyết đã nêu, trong đó chú trọng về nhóm tài chính ngân sách; đề xuất giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các Nghị quyết. Đồng thời đề nghị các đại biểu tham gia ý kiến thảo luận vào các báo báo chuyên đề; báo cáo kết quả hoạt động của HĐND tỉnh.

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter