• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 26 (mở rộng) của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà
Ngày xuất bản: 29/07/2019 3:20:25 CH

Sáng nay- 29/7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 26 (mở rộng) đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đã có bài phát biểu khai mạc Hội nghị. Báo Yên Bái xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu khai mạc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh;

Thưa các đồng chí đại biểu đại điện các ban Đảng và Văn phòng Trung ương Đảng;

Thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh;

Thưa toàn thể các đồng chí!

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019, hôm nay Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 26 (mở rộng) để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm, bàn phương hướng, nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2019 và cho ý kiến, quyết định một số nội dung quan trọng theo thẩm quyền. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi chúc toàn thể các đồng chí dự Hội nghị sức khỏe, hạnh phúc, hoàn thành tốt chương trình đề ra.

Thưa các đồng chí!

Nhằm tăng tốc để cơ bản về đích các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh ngay trong năm 2019, BCH Đảng bộ tỉnh đã ban hành và tập trung lãnh đạo triển khai nghiêm túc Chương trình hành động số 144 về thực hiện nhiệm vụ chính trị của năm. Với sự đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự quyết tâm, quyết liệt của hệ thống chính trị, sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đến nay tỉnh ta đã đạt được những kết quả quan trọng và khá toàn diện.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đạt 6,81% (cao hơn so với cùng kỳ năm 2018). Đến nay, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội tăng cao so với cùng kỳ. Trong đó, các ngành, lĩnh vực và nhiệm vụ trọng tâm có sự chuyển động mạnh mẽ (như: các chỉ tiêu lĩnh vực kinh tế đều tăng khá so với cùng kỳ ở cả 3 khu vực nông lâm nghiệp, công nghiệp và dịch vụ; số xã đạt chuẩn nông thôn mới; tổng vốn đầu tư phát triển tăng cao trên 30% so với cùng kỳ năm 2018). Văn hóa tiếp tục được quan tâm chăm lo. An sinh, phúc lợi xã hội được bảo đảm; công tác giảm nghèo được thực hiện quyết liệt, bài bản. Hoạt động đối ngoại được tăng cường, mở rộng. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều tiến bộ.

Sự kiện đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tham dự Lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” cấp quốc gia và thăm, chúc tết Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc trong tỉnh và Hội nghị của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội XIII của Đảng làm việc tại tỉnh với 12 tỉnh, thành phố do Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì có ý nghĩa lan tỏa sâu sắc, tạo khí thế phấn khởi, động lực mới trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh.

Tuy nhiên, cùng với những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều vấn đề bất cập, hạn chế, có mặt yếu kém như dự thảo báo cáo đã đề cập; trong đó, một số hạn chế, yếu kém đã được nhắc nhở ở các hội nghị trước, được đôn đốc, chỉ đạo nhiều lần nhưng khắc phục còn chậm (như: tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản năm 2019, nhất là các công trình trọng điểm của tỉnh, của cấp huyện còn chậm; thu ngân sách theo kế hoạch tháng không đảm bảo tiến độ (nhất là thu từ phát triển quỹ đất và khối doanh nghiệp quốc doanh địa phương); việc triển khai các dự án trọng điểm của các nhà đầu tư còn chậm; việc hỗ trợ, phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp chưa sát sao, cụ thể và thiếu quyết liệt, ảnh hưởng đến việc phát huy sức sản xuất xã hội; công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi hiệu quả không cao...). Trong đó, nguyên nhân chủ yếu do một số sở, ngành cấp tỉnh, nhất là một số người đứng đầu thiếu chủ động, sáng tạo, thiếu quyết tâm, không sâu sát cơ sở, tinh thần phối hợp không cao, trông chờ vào sự chỉ đạo của tỉnh.

Đề nghị các đồng chí phát huy trách nhiệm, thẳng thắn thảo luận chỉ rõ nguyên nhân của những vướng mắc, chia sẻ những những kinh nghiệm, cách làm hay, mô hình hiệu quả của ngành, địa phương mình để nhân rộng; đồng thời làm rõ những khó khăn, bất cập, hạn chế và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp khả thi sớm khắc phục, để Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu, chỉ đạo thực hiện, quyết tâm hoàn thành mục tiêu năm 2019 đề ra.

Thưa các đồng chí!

Một trong những nội dung rất quan trọng của Hội nghị lần này là cho ý kiến vào Đề cương văn kiện trình Đại hội đại biểu lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh và các báo cáo chuyên đề phục vụ nghiên cứu tại Đại hội.

Với tinh thần chủ động, ngay sau khi được thành lập, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh đã chỉ đạo xây dựng đề cương Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII và đề cương 04 báo cáo chuyên đề về: kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, làm tài liệu nghiên cứu sâu tại Đại hội, xin ý kiến Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để hoàn chỉnh, trình BCH Đảng bộ tỉnh.

Các dự thảo đề cương được Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh chuẩn bị nghiêm túc, công phu, bám sát tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Trung ương; có kế thừa thành tựu nổi bật của những nhiệm kỳ đại hội trước và bổ sung những vấn đề mới phù hợp với định hướng phát triển trong giai đoạn tới.

Quá trình tham gia, đóng góp ý kiến, đề nghị các đồng chí quan tâm về kết cấu, bố cục các văn bản; việc nhận định, đánh giá kết quả, thành tựu đạt được trên các mặt trong nhiệm kỳ vừa qua; phương châm, chủ đề Đại hội cũng như mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong nhiệm kỳ tới, bảo đảm khoa học, lô gic, khách quan, chặt chẽ, đúng nguyên tắc để Tiểu ban Văn kiện tiếp thu, hoàn chỉnh, triển khai biên tập.

Tại Hội nghị này, theo Chương trình công tác năm 2019 và chỉ đạo của Trung ương, BCH Đảng bộ tỉnh sẽ tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng; tổng kết Nghị quyết số 24-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII về đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng giao thông tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020; tổng kết Nghị quyết số 25-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011-2020; sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 61-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII về phát triển vùng sản xuất nông nghiệp tập trung theo hướng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sản xuất hàng hoá tỉnh Yên Bái giai đoạn 2014-2020; quán triệt 02 chỉ thị của Ban Bí thư và thực hiện một số nội dung quan trọng khác.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Với thời gian Hội nghị 1,5 ngày, tài liệu đã được gửi trước rất sớm; đồng thời, đây là lần đầu tiên hội nghị không sử dụng tài liệu văn bản giấy mà ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ nội dung, chương trình hội nghị. Yêu cầu các đồng chí tiếp cận nhanh, xử lý và tương tác kịp thời để nắm chắc nội dung Hội nghị, tham gia thảo luận sôi nổi, trách nhiệm, sâu sắc nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả Hội nghị.

Với tinh thần đó, tôi xin khai mạc Hội nghị lần thứ 26 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII (mở rộng); chúc toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!

Xin trân trọng cảm ơn!

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter