• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Yên Bái long trọng tổ chức Chương trình chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng và kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Ngày xuất bản: 03/02/2021 11:23:00 SA

 

Sáng 3/2, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái long trọng tổ chức Chương trình chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021).

Tham dự chương trình có các đồng chí: Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy; Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và đông đào cán bộ, đảng viên… 

Thay mặt Đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã thông báo nhanh, khái quát về công tác chuẩn bị và kết quả của Đại hội. 

 

Chương trình văn nghệ chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo đó, đối với quá trình chuẩn bị, việc chuẩn bị dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII đã được tiến hành rất công phu, chu đáo, bài bản, có nhiều đổi mới quan trọng về nội dung, phương pháp.

Các ý kiến, đề xuất tâm huyết, trách nhiệm, kết tinh trí tuệ, ý chí và sức sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã được nghiêm túc nghiên cứu, chắt lọc, lựa chọn tiếp thu. Công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII được thực hiện dân chủ, chặt chẽ, đồng bộ, khách quan, minh bạch, hiệu quả, có nhiều nội dung đổi mới về quan điểm, mục tiêu, yêu cầu, quy trình, cách làm. 

Về nội dung và kết quả, Đại hội XIII của Đảng có chủ đề là: "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. 

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đã kiểm điểm sâu sắc việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với việc đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới; 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991; 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-  2025, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045. 

 

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy thông báo nhanh, khái quát về công tác chuẩn bị và kết quả của Đại hội XIII của Đảng. 

Đại hội cũng đã kiểm điểm sâu sắc, toàn diện công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII; xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới; tổng kết, đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng… 

Các nội dung đều đã được các đại biểu dự Đại hội thảo luận, tham gia ý kiến và thể hiện sự đồng tình, thống nhất cao. Đại hội đã thống nhất khẳng định: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. 

Đại hội đã thảo luận, xác định mục tiêu, đường hướng phát triển đất nước trong nhiệm kỳ tới, đồng thời, cũng xác định mục tiêu, tầm nhìn xa hơn đến năm 2030 và 2045. 

Đại hội đưa ra 5 quan điểm chỉ đạo và thống nhất mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể, trong đó xác định phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Về định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030, Đại hội đã xác định 12 nội dung. Đại hội thống nhất xác định 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và thảo luận, thống nhất 3 đột phá chiến lược.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu một lần đủ số lượng Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XIII gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được tín nhiệm, bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII. Từ những kết quả nêu trên, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rực rỡ. 

Tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái có 18 đồng chí. Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu của tỉnh đã chủ động, tích cực tham gia vào các nội dung, chương trình của Đại hội theo quy định. Sự tham gia đóng góp tích cực của đoàn đại biểu tỉnh đã góp phần vào thành công chung của Đại hội.

 

Quang cảnh Chương trình.

Ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang 91 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam, diễn văn của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Hòa cùng dòng chảy của lịch sử dân tộc, trong suốt hành trình dựng nước và giữ nước, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã anh dũng, kiên cường, bất khuất trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, góp phần bồi đắp, tô thắm thêm truyền thống cách mạng của dân tộc. Năm 2020, với quyết tâm, cố gắng nỗ lực cao, tỉnh đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, đặc biệt là đã thành công trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, bảo đảm thực hiện thắng lợi "mục tiêu kép”: vừa phòng, chống hiệu quả dịch bệnh vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội. 

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn những đóng góp to lớn, quan trọng của các cấp, các ngành, của các thế hệ cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đã luôn đoàn kết, ủng hộ, sát cánh, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2020 cũng như trong suốt những năm vừa qua.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy khẳng định: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rực rỡ, đánh dấu mốc mới trên chặng đường phát triển đi lên chủ nghĩa xã hội. Đất nước, quê hương ta đang bước vào một thời kỳ phát triển mới - thời đại của nền kinh tế số, xã hội số của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; dân tộc ta đang kỳ vọng lớn lao về một đất nước "Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc”. Thành công của Đại hội chắc chắn sẽ là động lực to lớn cổ vũ, động viên Đảng bộ, chiến sỹ và nhân dân các dân tộc cả nước nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng cùng chung sức, đồng lòng, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, nỗ lực vươn lên. 

Hòa trong khát vọng lớn lao của toàn Đảng, toàn dân tộc, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh quyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng "xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc"; trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025 và trở thành tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030, để nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái có cuộc sống ngày càng phồn vinh, văn minh và hạnh phúc, cùng cả nước vững bước trên con đường đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập và phát triển. 

Thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng, không ngừng đổi mới, sáng tạo, khơi dậy mạnh mẽ ý chí, khát vọng vươn lên, tận dụng, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh, tạo ra thế và lực mới cho sự phát triển, thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Phát huy thành tích năm 2020 Yên Bái đã hoàn thành xuất sắc "mục tiêu kép" vừa phòng, chống hiệu quả dịch bệnh Covid-19 vừa thực hiện tốt phát triển nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân nêu cao tinh thần "chống dịch như chống giặc", dù đến nay Yên Bái chưa có ca nhiễm bệnh song vẫn không được chủ quan, lơ là; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt trong bối cảnh biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 lây nhiễm qua cả không khí thay vì tiếp xúc gần như trước.

Phát biểu hưởng ứng thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Bí thư Tỉnh đoàn khẳng định: Đại hội lần thứ XIII của Đảng với tinh thần "Đoàn kết – dân chủ - kỷ cương – sáng tạo – phát triển” đã thành công tốt đẹp. Với tất cả niềm tin, tuổi trẻ Yên Bái xin hứa luôn sắt son niềm tin theo Đảng, quyết tâm đổi mới, sáng tạo, kế thừa, trung thành và xứng đáng với truyền thống vẻ vang của Đảng; nghiêm túc học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. 

Cùng với đó, sẽ cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội bằng Chương trình hành động và phát động các phong trào thi đua sôi nổi thiết thực, mang màu sắc riêng của thanh niên Yên Bái, góp phần xây dựng quê hương Yên Bái "xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”. 

Theo Báo Yên Bái điện tử

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter