• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 
Yên Bái tham dự Hội thảo khoa học cấp quốc gia “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943- 2023)- Khởi nguồn và động lực phát triển”
Ngày xuất bản: 27/02/2023 6:29:00 CH

  

Sáng 27/2, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch, Hội đồng Lý luận Trung ương và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023)- Khởi nguồn và động lực phát triển”. Hội thảo được tổ chức trực tuyến tại 63 điểm cầu trên cả nước.

Dự và chủ trì Hội thảo có các đồng chí: Võ Văn Thưởng- Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Xuân Thắng- Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa- Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Hồng Hà- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính Phủ; Đoàn Minh Huấn- Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Nguyễn Mạnh Hùng- Bộ trưởng Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch.  Tham dự Hội thảo tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có: Đồng chí Tạ Văn Long- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh; các văn nghệ sĩ, tri thức tiêu biểu của tỉnh.

Các đại biểu tham dự Hội thảo tại điểm cầu tỉnh Yên Bái

Hội thảo gồm 2 chủ đề "Giá trị lý luận và thực tiễn của Đề cương về văn hóa Việt Nam" và "Văn hóa, con người Việt Nam- Nền tảng tinh thần, động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới". Ban Tổ chức đã nhận được 1 báo cáo trung tâm và 175 báo cáo tham luận của các cơ quan, tổ chức, các cá nhân nhà quản lý, nhà khoa học và những người trực tiếp làm công tác văn hóa nghệ thuật trong cả nước.

Hội thảo cung cấp cho các nhà quản lý, các nhà khoa học, những người thực hành văn hóa nghệ thuật và các tầng lớp nhân dân những hiểu biết về ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa thời đại, giá trị to lớn và tầm ảnh hưởng của Đề cương về Văn hóa Việt Nam trong 80 năm qua. Qua đó, huy động sự tham gia của các cơ quan tham mưu, quản lý văn hóa và các nhà nghiên cứu văn hóa, các trí thức, văn nghệ sĩ, những người thực hành văn hóa trong cả nước nhằm làm rõ các giá trị của Đề cương về Văn hóa Việt Nam; quá trình vận dụng, phát huy giá trị của Đề cương về Văn hóa Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người hiện nay và trong tiến trình lịch sử; những thành tựu mà văn hóa Việt Nam đã đạt được dưới ánh sáng của bản Đề cương và đường lối văn hóa của Đảng.

Phát biểu tổng kết, bế mạc Hội thảo, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Hội thảo đã thống nhất đánh giá ý nghĩa lịch sử, giá trị to lớn mang tầm thời đại và sức sống lâu dài, bền vững của Đề cương văn hóa Việt Nam. Hội thảo cùng với thành quả nghiên cứu, tư liệu lịch sử đã công bố, thêm một lần nữa chứng minh và khẳng định giá trị to lớn của đề cương về văn hóa Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trên cơ sở đánh giá một cách khoa học toàn diện, Đề cương văn hóa Việt Nam khẳng định những quan điểm cốt lõi đến nay vẫn còn nguyên giá trị. 

Qua hội thảo, các đại biểu làm rõ các vấn đề cần bổ sung, hoàn thiện trong quá trình vận dụng giá trị của Đề cương trong thực tiễn xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm phát huy hiệu quả giá trị của văn kiện này vì mục tiêu phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

                                                                                                                                                                                                                                QUANG VĂN

 

 

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter