• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 

Nội dung tìm kiếm:
Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết truyện ngắn đăng trên tạp chí văn nghệ ba tỉnh Yên Bái- Phú Thọ- Lào Cai
Ngày xuất bản: 30/05/2016 7:45:22 SA

- Căn cứ Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới;

- Căn cứ Nghị quyết số 33- NQ/TW ngày 9/6/2014 Hội nghị Trung ương 9 khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước;

- Thực hiện chương trình phối hợp giữa các Hội VHNT trong khu vực.

Hội Liên hiệp VHNT Yên Bái cùng Hội Liên hiệp VHNT Phú Thọ, Hội VHNT Lào Cai tổ chức cuộc thi viết truyện ngắn lần thứ I đăng trên Tạp chí văn nghệ ba tỉnh Yên Bái- Phú Thọ- Lào Cai với chủ đề “Dấu ấn quê hương, con người Yên Bái- Phú Thọ- Lào Cai"...

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter