• Loading...
Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống
 

Nội dung tìm kiếm:
Nghị quyết Hội nghị lần thứ II Ban chấp hành khóa VI Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Yên Bái
Ngày xuất bản: 12/05/2016 3:51:58 SA

UBND TỈNH YÊN BÁI

HỘI LH VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

 

---------------------

Số:        /NQ-VHNT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------

 

Yên Bái, ngày 16  tháng 10  năm 2015

 

 

                                                                                       

                                                                       

NGHỊ QUYẾT

HỘI NGHỊ LẦN THỨ II BAN CHẤP HÀNH KHÓA VI

HỘI LIÊN HIỆP VHNT YÊN BÁI

 

 

 

Hội nghị lần thứ II, Ban Chấp hành Hội Liên Hiệp VHNT khóa VI (Nhiệm kỳ 2015- 2020) được tổ chức vào hồi 8 giờ ngày 16 tháng 10 năm 2015, kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày, tại trụ sở Hội Liên hiệp VHNT Yên Bái, dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Đình Thi- Chủ tịch Hội cùng với sự tham gia của 9/9 thành viên Ban Chấp hành Hội.

Sau khi được nghe báo cáo tình hình hoạt động Hội quý III, phương hướng hoạt động quý IV năm 2015; Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Hội Liên hiệp VHNT khóa VI, nhiệm kỳ 2015- 2020; Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chấp hành; thành lập các Ban chuyên môn, Hội đồng nghệ thuật; Dự thảo Thông báo về Giải thưởng VHNT Yên Bái 5 năm lần thứ nhất; Xét kết nạp hội viên mới và những ý kiến đóng góp của các thành viên Ban Chấp hành, Hội nghị lần thứ II, Ban Chấp hành Hội Liên hiệp VHNT Yên Bái khóa VI nhất trí Nghị quyết và biểu quyết 100% những vấn đề sau:

 

I. Nhất trí với Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành và Điều lệ Hội Liên hiệp VHNT Yên Bái khóa VI, nhiệm kỳ 2015- 2020.

 

II. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chấp hành:

* Ông Nguyễn Đình Thi-Chủ tịch Hội:

Chịu trách nhiệm toàn bộ công việc của Hội;Chủ tịch là người đứng đầu Hội, là đại diện cao nhất của Hội trong cơ quan Hội, đối nội và đối ngoại; Lãnh đạo quản lý mọi hoạt động của Hội; Chủ trì các Hội nghị của Ban thường vụ và Ban chấp hành; Triển khai và phân công công tác các bộ phận trong cơ quan Hội; Chỉ đạo các hoạt động của chi hội, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về toàn bộ hoạt động Hội;

- Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức cán bộ của cơ quan thường trực Hội;

- Chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cho Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban thường vụ, Ủy viên Thường trực và Ủy viên Ban chấp hành Hội. 

* Bà Nguyễn Ngọc Yến-Phó Chủ tịch Hội:

Phó Chủ tịch Hội đảm nhiệm phần việc được Chủ tịch Hội phân công và thay thế Chủ tịch khi được ủy quyền,chịu trách nhiệm trước Chủ tịch về nhiệm vụ được giao.

- Là Phó Tổng biên tập (kiêm Thư ký Tòa soạn);

- Tham mưu giúp Chủ tịch về hoạt động của Tạp chí, trang website điện tử;

- Thực hiện các công việc khác được Chủ tịch phân công.

* Ông Vũ Chiến- Ủy viên Thường trực Hội:

- Chuẩn bị nội dung cho các kỳ họp Ban chấp hành, Ban Thường vụ;

- Là Trưởng ban Công tác hội viên, giúp Chủ tịch quản lý, giám sát các hoạt động của Hội viên. Kết nạp hội viên mới;

- Tham mưu tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn như:trại sáng tác, tập huấn, đi thực tế sáng tác, hoạt động triển lãm;

- Cử Thư ký ghi chép các cuộc họp của Ban Thường vụ, Ban chấp hành;

- Thực hiện các công việc khi được Chủ tịch phân công.

* Ông Nguyễn Tiến Thành-Ủy viên Thường vụ Hội-Trưởng Ban Kiểm tra:

Ban kiểm tra hoạt động theo Quy chế do Ban Chấp hành thông qua.

Ban Kiểm tra có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Kiểm tra viêc thực hiện, chấp hành Điều lệ Hội;

2. Bảo vệ quyền lợi chính đáng của Hội viên khi bị xâm phạm;

3. Xem xét và giải quyết các đơn thư khiếu nại.

* Ông Nguyễn Hiền Lương-Ủy viênBCH:

Trực tiếp phụ trách, theo dõi hoạt động công tácBan văn xuôi, Lý luận phê bình.

* Bà Đỗ thị Thanh Hương-Ủy viên BCH:

 Theo dõi hoạt động và phụ trách chuyên ngành Múa,  Sân khấu, Biểu diễn

* Ông Đỗ Thanh Tửu- Ủy viên BCH:

 Theo dõi hoạt động và phụ trách chuyên ngành Điện ảnh- Truyền hình,  phối hợp công tác tuyên truyền trên Đài Phát thanh truyền hình tỉnh

* Bà Kim Phụng- Ủy viên BCH:

Theo dõi hoạt động và phụ trách chuyên ngành Âm nhạc

* Ông Nông Quang Khiêm- Ủy viên BCH:

Theo dõi và phụ trách hoạt động của Chi hội VHNT các dân tộc thiểu số.

 

III. Biểu quyết 100% thành lập các Ban chuyên môn:

* Ban Kiểm tra gồm 3 thành viên:

1. Ông Nguyễn Tiến Thành- Ủy viên Thường vụ Hội- Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Mạnh Hùng- Chi hội Trưởng Chi hội Văn hóa dân gian Việt Nam- Ủy viên;

3. Bà Hoàng Kim Yến- Phó Thư ký Tòa soạn Tạp chí Văn nghệ Yên Bái- Ủy viên

* Ban công tác Hội viên gồm 3 thành viên:

1. Ông Vũ Chiến- Ủy viên Thường trực Hội- Trưởng ban;

2. Bà Hoàng Kim Yến- Phó Thư ký Tòa soạn Tạp chí Văn nghệ Yên Bái- Ủy viên;

3. Bà Phạm Thị Tính- Chuyên viên văn phòng- Ủy viên.

* Ban Văn xuôi gồm 3 thành viên:

1. Ông Hoàng Thế Sinh- Nhà văn- Trưởng ban;

2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Yến- Phó Chủ tịch Hội- Ủy viên;

3. Ông Nguyễn Hiền Lương- Ủy viên BCH Hội- Ủy viên.

* Ban Thơ gồm 3 thành viên:

1. Ông Ngọc Bái- Nhà thơ, Nhạc sỹ- Trưởng ban

2. Ông Nguyễn Hiền Lương- Ủy viên;

3. Ông Dương Soái- Ủy viên;

* Ban Mỹ thuật- Nhiếp ảnh gồm 3 thành viên:

1. Ông Quách Hùng- Họa Sỹ, NSNA, Nhạc sỹ- Trưởng ban;

2. Ông Trần Quang Minh- Họa sỹ- Ủy viên;

3. Ông Vũ Chiến- Ủy viên Thường trực Hội, NSNA- Ủy viên.

 

IV. Nhất trí với Thông báo về Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Yên Bái 5 năm lần thứ nhất.

 

V. Thành lập Hội đồng Nghệ thuật khóa VI gồm 16 đồng chí:

1. Họa sỹ Nguyễn Đình Thi- Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT- Chủ tịch Hội đồng;

2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Yến- Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT- Ủy viên

3. Nhà thơ, Nhạc sỹ Ngọc Bái- Ủy viên;

4. Ông  Dương Soái- Ủy viên;

5  Nhà văn Hoàng Thế Sinh- Ủy viên;

6. Ông Nguyễn Hiền Lương- Ủy viên;

7. Họa sĩ, NSNA, Nhạc sĩ Quách Hùng- Ủy viên;

8  NSNA Vũ Chiến- Ủy viên;  

9. Nhà vănHà Lâm Kỳ- Ủy viên;

10 Kiến trúc sư Nguyễn Tiến Thành- Ủy viên

11. Nhạc sĩ  Đoàn Ngọc Bình- Ủy viên;

12. NSƯT Hoàng Anh Đậu- Ủy viên;

13. NSƯT Đỗ Thị Thanh Hương- Ủy viên;

14. Họa sĩ Trần Quang Minh- Ủy viên;

15. Ông Đỗ Thanh Tửu- Ủy viên;  

16. Nhạc sỹ Kim Phụng- Ủy viên.

 

VI. Thành lập, kiện toàn Ban biên tập Tạp chí Văn nghệ Yên Bái gồm 7 đồng chí:

1. Họa sỹ Nguyễn Đình Thi- Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT- Chịu trách nhiệm xuất bản;

2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Yến- Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT- Phó Tổng biên tập kiêm Thư ký tòa soạn;

3. Bà Hoàng Kim Yến- Phó Thư ký tòa soạn;

4. Ông Nông Quang Khiêm- Biên tập viên;

5. Ông Vũ Chiến- Biên tập viên;

6. Ông Ngọc Bái- Tham gia biên tập Âm nhạc;

7. Ông Dương Soái- Tham gia biên tập thơ.

 

7. VII. Xét kết nạp 8 hội viên mới:

1. Ông Nguyễn Tuấn Anh- Chuyên ngành Văn học;

2. Bà nguyễn Thị Thanh Mai- Chuyên ngành Văn nghệ dân gian;

3. Ông Hứa Xuân Thắng- Chuyên ngành Văn nghệ dân gian;

4. Bà Dương Thị Thu Phương- Chuyên ngành Văn học;

5. Ông Lê Văn Cường- Chuyên ngành Văn học;

6. Ông Nguyễn Tuấn Vũ- Chuyên ngành Mỹ thuật;

7. Ông Sùng A Hồng- Chuyên ngành Nhiếp ảnh;

8. Ông Lê Trung Kiên- Chuyên ngành Nhiếp ảnh.

 

VIII. Thống nhất kế hoạch hoạt động quý IV năm 2015:

1. Tiến hành xét sơ khảo, chung khảo Giải thưởng VHNT Yên Bái hằng năm;

2. Căn cứ theo Quy chế, xét chọn lọc các tác phẩm tham dự Giải thưởng của UBTQ Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam;

3. Xét hỗ trợ công bố tác phẩm cho các tác giả có tác phẩm đăng ký hỗ trợ đầu tư.

4. Tổ chức cho Chi hội Nhiếp ảnh tham dự Liên hoan Ảnh Nghệ thuật khu vực phía Bắc tại Cao Bằng;

5. Gửi thông báo về Giải thưởng VHNT Yên Bái 5 năm lần thứ nhất cho các hội viên của Hội. Thành lập Hội đồng sơ khảo, chung khảo; tổ chức xét sơ khảo và chung khảo Giải thưởng VHNT Yên Bái 5 năm lần thứ nhất.

6. Tổ chức tổng kết hoạt động hội năm 2015;

7. Cấp lại thẻ Hội viên trong nhiệm kỳ 2015- 2020.

 

X. Tổ chức thực hiện:

Các Ủy viên Ban Thường vụ Hội, Ủy viên BCH, Trưởng các Ban chuyên môn, các Chi hội trưởng chuyên ngành của Hội theo chức trách, nhiệm vụ được giao cụ thể Nghị quyết này thành chương trình công tác và triển khai thực hiện.

Ban Thường vụ Hội trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết.

Thường trực Hội là đầu mối theo dõi, đôn đốc và triển khai thực hiện Nghị quyết, báo cáo Ban Thường vụ Hội những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện để kịp thời xử lý.

Nghị quyết này được phổ biến đến các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành và các Chi hội trưởng chuyên ngành của Hội để tổ chức thực hiện.

 

 

Nơi gửi:

Các UVBCH Hội

Các Trưởng ban chuyên môn

Các Chi hội Trưởng chuyên ngành

Lưu VP

 

 

T.M BCH HỘI

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã Ký)

 

 

 

Nguyễn Đình Thi

 

 

 

Văn nghệ Yên Bái số mới

Đất và người Yên Bái qua ảnh

Thư viện video

Các cuộc thi Văn học nghệ thuật

Lượt truy cập

Visitor Counter